Program

Czwartek, 30 września 2021 r.

}

12:00 – 12:15

Otwarcie Kongresu
Wystąpienia gości honorowych

 

}

12:15 – 13:00

Interaktywna prezentacja

Nowe perspektywy dla edukacji

 

}

13:00 – 13:40

Dyskusja z udziałem ekspertów

Dlaczego się uczymy? Człowiek – Wspólnota – Rozwój

}

13:40 – 13:45

Prezentacja oferty Wydawnictwa Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

}

13:45 – 14:15

Równoległe sesje tematyczne

Sesje Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Sesja 1

Włączanie i różnorodność

Programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności będą w nowej perspektywie 2021-2027 w większym stopniu koncentrować się na działaniach służących wyrównywaniu szans i  docieraniu do uczestników poprzez wzmacnianie włączającego podejścia w realizowanych projektach. W tym celu w działania projektowe muszą być włączane osoby w różnym wieku i  pochodzące z różnych środowisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Projekty powinny również w większym stopniu wspierać osoby z niepełnosprawnościami, problemami zdrowotnymi, mające trudności w nauce, pochodzące ze środowisk migracyjnych, a także obszarów wiejskich i oddalonych.

Podczas sesji zainspirujemy uczestników do działań włączających, przedstawiając konkretne przykłady projektów. Zaprosimy ekspertów, którzy potwierdzą, że sama świadomość problemu to za mało, że należy zacząć działać i że każdy z widzów może spróbować wspierać osoby z mniejszymi szansami w swoim otoczeniu. Ponadto przedstawimy informacje dotyczące tego, gdzie przewidziano dodatkowe środki w programach na działania włączające i podamy konkretne wskazówki, jak z nich skorzystać.

Sesja 2

Środowisko i walka ze zmianą klimatu

W czasie sesji będziemy się starali odpowiedzieć na pytania: Jak ważna jest idea zrównoważonego rozwoju? Jak edukować dla czystego powietrza i dobrego klimatu? Jak spowodować, aby edukacja stała się siłą sprawczą zmian? Co jest najistotniejsze w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, czystego powietrza i dobrego klimatu?

Celem sesji jest podniesienie świadomości beneficjentów programów w zakresie zmian klimatycznych, pokazanie istoty i wagi problemu oraz wskazanie wyzwań i możliwości, które określa ten priorytet dla podejmowanych projektów. Programy w nowej perspektywie 2021-2027 będą wspierać finansowo m.in. doskonalenie wiedzy i zrozumienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu, dając Europejczykom kompetencje na najwyższym światowym poziomie niezbędne do kształtowania społeczeństw, stylu życia i gospodarki w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Sesja 3

Transformacja cyfrowa

Nie ma edukacji bez cyfryzacji, nie ma cyfryzacji bez edukacji – to hasło będzie motywem przewodnim naszego spotkania.

Podczas sesji chcemy zwrócić uwagę na jeden z kluczowych priorytetów perspektywy 2021-2027, jakim jest transformacja cyfrowa. W ramach tego priorytetu programy będą zachęcały do zwiększania dostępności i doskonalenia jakości cyfrowego uczenia się. Ważne będzie wspieranie zdolności nauczycieli, w tym akademickich, szkoleniowców, edukatorów i osób pracujących z młodzieżą oraz samych uczniów i słuchaczy, w zakresie korzystania z narzędzi i treści cyfrowych w procesie kształcenia i edukacji, a także testowania i promowania nauki zdalnej i kształcenia mieszanego. Działania mobilnościowe realizowane w ramach programów zapewnią większe możliwości nabywania i rozwijania umiejętności cyfrowych uczestników projektów.

W trakcie sesji podejmiemy dyskusję na temat tego, w jaki sposób transformacja cyfrowa zmienia podejście do edukacji i uczenia się przez całe życie oraz jaką rolę mogą oba programy spełnić w tym zakresie. Razem z zaproszonymi gośćmi przyjrzymy się, w jaki sposób realizacja projektów wspiera edukację cyfrową oraz rozwój kompetencji cyfrowych i zachęcimy uczestników do korzystania z tych możliwości w ramach realizacji działań edukacyjnych i szkoleniowych w edukacji formalnej, pozaformalnej, nieformalnej oraz aktywności wolontariackiej.

Sesja 4

Uczestnictwo w życiu demokratycznym

Aktywny obywatel – kto to taki? Ile ma lat? Co robi? Gdzie mieszka?

Sesja Aktywne uczestnictwo w życiu demokratycznym będzie przestrzenią dla spotkania i  dyskusji nad tym zagadnieniem. Eksperci, którzy będą się pochylać nad tematem, pochodzą z różnych środowisk, społeczności, regionów, a przede wszystkim są w różnym wieku. Zastanowimy się wspólnie, dlaczego aktywne uczestnictwo jest tak ważne, jak wygląda, gdy uczymy się w szkole, na uczelni oraz gdy osiągniemy wiek dojrzały. A przede wszystkim dowiemy się, w jaki sposób programy wspierają aktywne uczestnictwo na tych wszystkich poziomach. To właśnie one w ramach swoich celów mają zachęcać do aktywności obywatelskiej i etycznych zachowań poprzez wzmacnianie kompetencji społecznych, międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności posługiwania się mediami w  ramach uczenia się przez całe życie i działań wolontariatu. Aktywny obywatel na wsi, w  mieście, w regionie, w kraju i w Europie? Podczas IV Kongresu Edukacji przekonamy się wspólnie, że każdy ma wpływ na świat, czy to nasz mały lokalny, czy ten trochę większy, globalny. Bądźcie z nami, bo przecież każdy ma głos!

Sesje Europejskiego Dnia Języków

dr Marcin Smolik
Centralna Komisja Egzaminacyjna

Sesja 5

Egzamin maturalny z języka obcego od roku 2023

Zmiana Podstawy programowej w 2018 r. powodowała konieczność zmiany formuły egzaminu maturalnego od 2023 r. Podczas sesji zostaną omówione najważniejsze modyfikacje w formule egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pokażemy również, jak zmiany te wynikają z nowej Podstawy programowej oraz tomu uzupełniającego do „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” opublikowanego w 2018 r. Omówimy także nowe rodzaje zadań oraz zaprezentujemy sposoby praktycznego zastosowania zmian podczas kształcenia w zakresie języka obcego nowożytnego w szkole ponadpodstawowej.

prof. Grażyna Czetwertyńska
Artes Liberales UW, Fundacja Kościuszkowska

Sesja 6

Projekt edukacyjny w nauczaniu języków

Podczas sesji zostaną omówione cechy dobrego projektu w edukacji językowej. Sesja będzie próbą odpowiedzi na pytanie, czym wyróżniają się najlepsze, nagradzane projekty ELL, jakie cechy je łączą. Dlaczego dobry projekt pomaga, a na słaby, nawet pozornie poprawny, szkoda czasu? Jakie cele można osiągnąć, pracując metodą projektu i że nie zawsze są to głównie cele językowe, ale one zawsze są ważne.

Chcemy pokazać, że z jednej strony projekt może być królem metod nauczania, ale z drugiej trzeba uważać, bo łatwo go zepsuć, czyli zdetronizować. Cel to zachęcenie do przygotowania świetnego projektu – razem z uczniami, choć nie tylko dla uczniów.

dr hab. Katarzyna Nowakowska

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego CKNJOiEE UW

dr Marlena Deckert
Wykładowca, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Sesja 7 |sesja prowadzona w j. niemieckim, francuskim i polskim

Komunikacja w edukacji językowej na przykładzie ćwiczeń mediacyjnych

Głównym założeniem Podstawy programowej w nauczaniu języków obcych jest rozwijanie kompetencji skutecznego porozumiewania się. Szczególnie pomocna w rozwijaniu tej kompetencji jest umiejętność przetwarzania tekstów w języku obcym w celu tworzenia własnej i niepowtarzalnej wypowiedzi. Podczas sesji chcemy zaproponować ćwiczenia mediacyjne w oparciu o elementy języka francuskiego i niemieckiego, których celem jest tworzenie tekstu w języku polskim w ramach realizacji określonego zadania.

Chcemy pokazać, że języki łączą, a umiejętność komunikacji w różnych językach motywuje do współpracy i sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na różne kultury. Ukazujemy techniki mediacyjne jako narzędzia twórczych działań językowych rozwijających sferę poznawczą człowieka.

dr Agnieszka Gadomska
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Sesja 8 | sesja prowadzona w j. angielskim

Nauka języka angielskiego online: kształtowanie umiejętności mediacji językowej

W najnowszej wersji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (2018) mediacja językowa, podobnie jak kompetencja interkulturowa, zajmuje kluczowe miejsce. Sesja będzie poświęcona możliwości rozwijania wybranych umiejętności mediacyjnych, takich jak: objaśnianie i interpretowanie tekstów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji międzykulturowej, w nauczaniu języka angielskiego online z wykorzystaniem przydatnych i atrakcyjnych aktywności, w tym technik aktywizujących uczniów ze środowisk defaworyzowanych.

Zamierzamy pokazać, że aktywności kształtujące umiejętności mediacyjne pozwalają na twórcze zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczyciela oraz promują rozwój kompetencji społecznych.

}

14:15 – 14:20

Prezentacja oferty Wydawnictwa Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

}

14:20 – 14:30

Erasmus+ | EKS 2021 -2027: Fakty – Liczby – Inspiracje

}

14:30 – 15:30

Gala wręczenia nagród konkursowych

Konkurs EDUinspiracje

Konkurs jest skierowany do instytucji, których działania odznaczają się najwyższą jakością rezultatów osiąganych w ramach projektów dofinansowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Konkurs EDUinspirator

To konkurs dla osób aktywnie zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych programów zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest organizowany jest od 2014 r.

Konkurs EDUinspiracje Media

Konkurs EDUinspiracje Media jest adresowany do dziennikarzy i publicystów, którzy poruszają tematykę programów edukacyjnych zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Europejska Nagroda w Dziedzinie Innowacyjnego Nauczania

Wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Jego celem jest uhonorowanie wyróżniających się praktyk dydaktycznych oraz wyrażenie uznania dla pracy pedagogów. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje polską edycję konkursu, która służy wyłonieniu krajowych laureatów.

European Language Label

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Organizator

Współorganizator

Partnerzy merytoryczni

Patronat

Patronat medialny

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Skontaktuj się z nami