Prelegenci

Udział we wrześniowym wydarzeniu potwierdziło wielu ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na reformowanie systemu edukacji w Polsce, a także nauczyciele i edukatorzy.

prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010-2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007-), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007-2011), zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017). Jest autorem ponad 580 artykułów, autorem, współautorem, redaktorem naukowym 89 druków zwartych. Promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.

Graham Carr

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Uniwersyteckim Kolegium Języków Obcych. Uczy literatury angielskiej, przedmiotów związanych z praktyczną znajomością języka obcego i kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, w Polskiej Akademii Nauk i w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 1990-1999 był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym i Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w  Puławach.

Koordynator egzaminów z języka angielskiego na poziomie C1. Współautor książki przygotowującej do egzaminu z języka angielskiego. Przygotowuje i dokonuje korekty treści edukacyjnych dla wydawnictw Pearson, Macmillan i Nowa Era.

dr hab. Ewa Chmielecka

prof. nadzw. Szkoła Główna Handlowa

Doktor hab., prof. nadzw. SGH, do 2018 r. kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej w SGH. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce edukacyjnej i filozofii nauki. Autorka ok. 150 publikacji – książek i artykułów poświęconych tym zagadnieniom. Jest ekspertem krajowym i międzynarodowym w obszarze polityki edukacyjnej, w szczególności zajmuje się problematyką zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, systemami i organizacją edukacji wyższej, w tym ramami kwalifikacji i uczeniem się przez całe życie. Jest uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych związanych z tą tematyką m.in. Twinning Macedonia, NQF-IN (modele organizacyjne i finansowe włączania kwalifikacji nadawanych poza formalnymi systemami edukacji do krajowych ram kwalifikacji) czy European Union – Central Asia Education Platform CAEP). W latach 2008-2017 reprezentowała Polskę w Grupie Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej. Na zlecenie Grupy koordynowała prace w projekcie Horizontal Comparison of Levelled Qualifications. Jest współautorką polskiego raportu referencyjnego, członkiem międzynarodowych grup eksperckich opracowujących raporty referencyjne Chorwacji, Węgier i Słowacji. Kieruje projektem programu Erasmus+ DASCHE (Development, assessment and validation of social competences in Higher Education). W latach 2006-2016 była Ekspertem Bolońskim, a w latach 2011-2015 członkinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członkini Komitetu „Etyka w nauce” i Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (2008-2018). W 2009 r. została uhonorowana przez Parlament Studentów RP tytułem Autorytet Roku, a w 2016 r. odznaczona Medalem KEN.

prof. dr hab. Stanisław Chwirot

profesor zw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Profesor zwyczajny UMK w Toruniu, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (1997-2006), dyrektor Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (2001-2010), prorektor UMK (1993-1996), dziekan Wydziału FAiISUMK (2008-2016), członek komitetów PAN – Rozwoju Edukacji Narodowej (2012-2016) oraz Naukoznawstwa (2011-2018), zespołu UNESCO Indicators for Institutional and Programme Accreditation in Higher/Tertiary Education (2001-2002), zespołu Komisji Europejskiej ds. Fund-raising by Universities from Philantropic Sources ( 2006-2007) oraz Międzynarodowej Rady Węgierskiej Komisji Akredytacyjnej (2007-2016).

Radek Czahajda

Akademia Leona Koźmińskiego, Ambasador EPALE.

Promotor badań naukowych, założyciel europejskiej społeczności trenerów Trainers’ Forum, współfundator inkubatora innowacji społecznych Impossible. Przeprowadził ponad 1500 godzin warsztatów, szkoleń i wystąpień dla podmiotów I, II i III Sektora w kilkunastu krajach Europy. W swojej działalności naukowej szuka odpowiedzi na pytanie, jak organizować szkolenia nastawione na efektywność, a w trakcie warsztatów i wystąpień konferencyjnych promuje ważne odkrycia naukowe w obszarach edukacji, zarządzania i przedsiębiorczości. W działalności społecznej kieruje się zasadą efektywnego altruizmu, wspierając i rozwijając działania, które generują najwięcej pożytku publicznego przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Stephen Davies

Uniwersytet Warszawski

Uczy komunikacji i pisania tekstów akademickich na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat związany z największymi wydawcami jako konsultant językowy, tłumacz i autor. Obecnie robi doktorat z socjologii w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Obywatel Wielkiej Brytanii. W Polsce mieszka od 1993 roku.

dr Marlena Deckert

Uniwersytet Warszawski

Romanistka, nauczycielka języka francuskiego, egzaminator matury polskiej oraz międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme. Jest organizatorką konferencji  i warsztatów dla nauczycieli języków obcych. Współautorka podręcznika do języka francuskiego dla szkół ponadpodstawowych C’est parti!, materiałów do nauki języka francuskiego oraz zadań Olimpiady Języka Francuskiego. Jest autorką artykułów z   teoretycznych podstaw dydaktyki języków. Wykładowca Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Langues et Cultures. W ramach programu Erasmus+ prowadzi zajęcia z językoznawstwa stosowanego na uczelniach we Francji i w Belgii. Prowadzi także zajęcia z gramatyki języka francuskiego w ujęciu kontrastywnym i uczy języka polskiego jako obcego

Agnieszka Drummer

nauczyciel języka niemieckiego online

Ukończyła Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde bei der Universität Erlangen-Nürnberg i otrzymała tytuł tłumaczki przysięgłej. Pochodzi z Warszawy, w latach 1989-2019 mieszkała głównie w Niemczech. Po studiach prowadziła w Niemczech kursy języka niemieckiego dla obcokrajowców, kierowała w Berlinie i w Lipsku własnymi szkołami językowymi i organizowała współpracę polsko-niemiecką. Jest autorką 18 podręczników. Od lat uczy niemieckiego online, opracowała własną metodę nauczania języka niemieckiego. Ukończyła także pedagogikę o specjalności edukacja medialna. Na Facebooku prowadzi stronę Język niemiecki skupiającą ćwierć miliona fanów – największą grupę miłośników i  uczniów tego języka w Polsce.

prof. dr hab. Jan Fazlagić

prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoleniowiec i konsultant (SCIENTIA-VIS). Autor raportu „Szkoła dla innowatora”, na podstawie którego powstały rekomendacje MEN dla rozwoju kreatywności u uczniów. Autor wielu innych raportów m.in. dotyczących reformy systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli (MNiSW 2017). Współautor założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0). Prowadzi szkolenia dla nauczycieli od 2001 r. Współtworzył Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Główny specjalista ds. edukacji w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego w Łodzi.

Więcej informacji na: Fazlagic.pl

prof. dr hab. Mieczysław Gajos

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski

Romanista, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki. Posiada na swoim koncie bardzo bogaty i różnorodny dorobek naukowy, który obejmuje przeszło 100 pozycji, w  tym monografie, skrypty, słowniki, poradniki metodyczne, podręczniki szkolne i inne materiały do nauczania języka francuskiego. Specjalizuje się w zakresie fonetyki i ortografii francuskiej. Przedmiotem jego badań są również skrócone formy leksykalne występujące we współczesnej francuszczyźnie mówionej i pisanej, w komunikacji realnej i wirtualnej.

Aktywny propagator kultury francuskiej w Polsce (wykłady, prelekcje, warsztaty, koncerty, wystawy i inne projekty dydaktyczno-artystyczne). Znawca życia i twórczości Edith Piaf. Napisał książkę o Edith Piaf i jest tłumaczem tekstów jej piosenek. Ponadto autor sztuk teatralnych oraz scenariuszy widowisk muzycznych. Współzałożyciel Autorskiej Grupy Teatralno-Kabaretowej AKK PLONS.

Monika Galbarczyk

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzi szkolenia dla kadry akademickiej z projektowania i prowadzenia kursów internetowych, tzw. e-zajęć, na uniwersyteckiej e-learningowej platformie edukacyjnej. Jest metodykiem nauczania języka angielskiego i nauczycielem akademickim na Wydziale Pedagogicznym UW oraz w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Jej zainteresowania to skuteczna komunikacja w języku obcym, samo-świadomość językowa uczniów, różnice międzyjęzykowe jako źródło rozwoju językowego, a  w zakresie umiejętności cyfrowych – metodyka nauczania zdalnego, projektowanie kursów e-learningowych, blended learning, role e-nauczyciela, adaptacja materiałów dla potrzeb nauczania przez internet, nowoczesne technologie w e-learningu.

dr Ewa Guz

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkoli nauczycieli języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych i poziomów nauczania. Prowadzi zajęcia z wiedzy o przyswajaniu języków, dydaktyki ogólnej i z języka angielskiego dla celów akademickich i dydaktyki nauczania języka angielskiego. Jest autorką licznych programów nauczania dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego.

Jej badania koncentrują się na przyswajaniu mowy w języku obcym i nauczaniu języków obcych w klasie.

prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt

Uniwersytet Łódzki

Jest pedagogiem, profesorem zwyczajnym Uniwersytety Łódzkiego, kierownikiem Katedry Edukacji Artystycznej i  Pedagogiki Twórczości, autorem wielu prac naukowych i  metodycznych z zakresu wychowania do kreatywności i edukacji kulturalnej, w tym pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego Pedagogika twórczości. Autor oryginalnej koncepcji pomocy w tworzeniu – treningu kreatywności (Eksploracje – Kombinacje – Transformacje), superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. W  2019 r. wydał poradnik rozwoju kreatywności ABC kreatywności. Kontynuacje (pierwszy tom, ABC kreatywności, ukazał się w 2010 r.).

dr hab. Anna Jaroszewska

Uniwersytet Warszawski

Językoznawca, absolwentka filologii germańskiej oraz rosyjskiej Uniwersytetu Humboldta w  Berlinie, adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik działającego w nim Zakładu Glottodydaktyki. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników i programów nauczania języka niemieckiego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz redaktor naczelna czasopisma „Neofilolog” wydawanego przez PTN. Jej dorobek obejmuje ponad 120 publikacji naukowych, dydaktycznych oraz o charakterze popularyzatorskim, w tym cztery monografie. Uczestniczyła w wielu seminariach szkoleniowych oraz konferencjach naukowych w kraju i  za granicą. Jej publikacje i wystąpienia ogniskują się wokół zagadnień glottodydaktyki, pedagogiki, andragogiki i geragogiki, a zwłaszcza problematyki nauczania i uczenia się języków obcych w aspekcie międzykulturowym w różnych grupach wiekowych. Publikacje te uwzględniają perspektywę teorii językoznawczych oraz jej własne długoletnie doświadczenia z pracy ze studentami – przyszłymi nauczycielami języków obcych, jak też pracy nauczycielki języków obcych dla wszystkich grup wiekowych, m.in. za sprawą długoletniej współpracy z Goethe-Institut w Warszawie.

Jarosław Jurzak

Członek Rady Powiatu Oświęcimskiego

Od roku 2006 radny Powiatu Oświęcimskiego. W latach 2010-2014 był przewodniczącym Rady Powiatu Oświęcimskiego oraz dyrektorem Wydziału Infrastruktury Społecznej w Gminie Kęty. W latach 2014-2018 wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego odpowiedzialny między innymi za oświatę.

dr Tomasz Knopik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Adiunkt w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, doradca zawodowy, coach. Od ponad dekady wspomaga rozwój uczniów zdolnych zarówno poprzez tworzenie narzędzi diagnostycznych, jak i opracowywanie innowacyjnych instrumentów wsparcia (edukacja ku mądrości, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla osób zdolnych, trening metapoznawczy i myślenia krytycznego). Autor ponad 20 publikacji z zakresu psychopedagogiki zdolności, prowadzi sieć współpracy nauczycieli i  specjalistów Lubelskie Laboratorium Talentów.

Małgorzata Konopacka

Uniwersytet Warszawski

Absolwentka germanistyki na Wydziale Neofilologii w Instytucie Germanistyki (2007). Praca magisterska pt. „Zmiany fonetyczne w języku wschodnio-środkowo-niemieckim w XVII w. na podstawie kroniki gdańskiej”. Od 2008 r. jest wykładowcą Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Otwartego UW. Nauczycielka języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych w jednym z warszawskich liceów, a także egzaminatorka DSD II. Od 2016 r. lektorka języka niemieckiego w Goethe-Institut w Warszawie, a od 2018 r. multiplikatorka programu dokształcania nauczycieli „Delfort”.

Rafał Kunaszyk

prezes Eurokreator s.c.

Edukator, mówca motywacyjny, ekspert ds. edukacji i rynku pracy. Zajmuje się rozwojem kompetencji, kwalifikacji. Trener i doradca zarządzania, wyszkolił w kraju i za granicą ponad 5 tys. osób.

Kreował i zrealizował kilkadziesiąt projektów rozwojowych w kraju i za granicą m.in. dla Rządu Chorwackiego, pracował dla ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy, współpracował z dużymi firmami consultingowymi w kraju i za granicą, m.in.: WYG International, BoozHamilton, LRDP Kantor, PwC. Obecnie zarządza dynamicznie rozwijającą się grupą firm działających w obszarze edukacji i innowacji, prowadzi debaty z udziałem polityków, przedsiębiorców, samorządowców i organizacji pozarządowych. Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Matematyk specjalizujący się w algebrze. Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego; przewodniczący senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów oraz Jakości Kształcenia.

Pełnił funkcje: przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, podsekretarza stanu w MEN oraz w MNiSW, wiceprzewodniczącego RGNiSW, przewodniczącego Zespołu Bolońskiego KRASP, przewodniczącego Rady Naukowej przy CKE, wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Ponadto: członek Komitetu Matematyki PAN, członek Jury Polskich Eliminacji Europejskiego Konkursu Młodych Naukowców. Obecnie przewodniczący RGNiSW.

Od roku 2002 jest członkiem Zespołu Ekspertów Matematycznych międzynarodowego badania umiejętności uczniów OECD PISA; w latach 2013-2018 przewodniczący tego zespołu. W latach 2012-2016 członek Komitetu Sterującego Badaniami Edukacyjnymi CERI przy OECD.W latach 2013-2016 członek grupy doradczej dla globalnego programu edukacyjnego „Scaling Up” w Brookings Institute (USA). Od roku 2016 jest członkiem Zespołu Doradczego Banku Światowego ds. Systemów Edukacji.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony m.in. statuetką „Pro Student” oraz medalem Fundacji Rektorów Polskich.

dr hab. Joanna Nijakowska

Uniwersytet Warszawski

Pracownik Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej  Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przyswajania języka obcego, metodyki nauczania języka obcego oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków obcych. Jest autorką licznych publikacji (w tym książki Dyslexia in the foreign language classroom). Zainicjowała i koordynowała współfinansowane przez Komisję Europejską projekty DysTEFL i DysTEFL2, wyróżnione nagrodami European Language Label, ELTons i Success Story.

dr hab. Norbert G. Pikuła

prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i kierownik Katedry Gerontologii Społecznej Uniwersytetu  edagogicznego w Krakowie. Jest członkiem Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz członkiem Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Pedagogicznym Polskiej Akademii Nauk, National Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Stypendysta Rządu Kanadyjskiego. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w uniwersytetach w Ottawie i  Toronto. Obszar jego badań naukowych związany jest głównie z edukacją całożyciową oraz pracą i  rynkiem pracy wobec osób starszych. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki pracy i  gerontologii społecznej.

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w dydaktyce nauczania języków obcych. Kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW.

Jest autorką publikacji z dydaktyki nauczania języków obcych, m.in. współautorką najnowszego podręcznika do nauki języka francuskiego dla szkół ponadpodstawowych C’est parti!

Egzaminator maturalny, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, wieloletnia nauczycielka języka francuskiego w liceum i gimnazjum oraz wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Koordynatorka i członkini Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego, skarbnik PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce.

Jest twórczynią i moderatorką projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i  międzynarodowym, m.in. projektu Why not français? wyróżnionego certyfikatem European Language Label.

dr Elżbieta Płóciennik

Uniwersytet Łódzki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorką techniki obrazków dynamicznych stymulującej kreatywność oraz trenerem na warsztatach dla nauczycieli w projektach: Szkoła/Przedszkole wspierające uzdolnienia w Płocku i Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce we Wrocławiu. Popularyzatorka psychopedagogiki kreatywności i mądrości na poziomie wczesnej edukacji – autorka publikacji dotyczących warunków stymulujących twórczość dziecka oraz w ramach serii wydawniczej Wydawnictwa UŁ „Edukacja dla mądrości”.

Wojciech Radziwiłowicz

Odyssey of the Mind Polska

Socjolog; doświadczony trener i konsultant; współtwórca fundacji Odyssey of the Mind Polska i menedżer programu edukacyjnego „Odyseja Umysłu” w naszym kraju.

Jako zawodowy szkoleniowiec specjalizuje się w warsztatach z zakresu umiejętności miękkich i moderowaniu profesjonalnych burz mózgów. W prowadzonych przez niego zajęciach wzięło udział ponad 3000 członków zarządów, menedżerów wszystkich szczebli, specjalistów różnych branż, urzędników, pedagogów, a nawet więźniów! Dedykowane projekty zrealizował m.in. dla takich podmiotów, jak: AstraZeneca, BPH, Black Pearls VC, BZWBK, Coca-Cola, Credit Suisse, FarmFrites, Invicta, MAC Edukacja, mBank, Starcom, Trefl, Universal McCann, USP Zdrowie, YES Biżuteria czy Young Digital Planet.

Jako pasjonat innowacyjnej edukacji przez pięć lat prowadził zajęcia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, był opiekunem merytorycznym projektu oświatowego realizowanego na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, wykłada na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a przede wszystkim koordynuje krajową edycję międzynarodowego konkursu twórczego rozwiązywania problemów „Odyssey of the Mind,” od lat organizowaną pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Dwa lata temu otrzymał prestiżowe wyróżnienie Spirit Award (przyznawane tylko jednej osobie rocznie za zasługi na rzecz lokalnego i globalnego rozwoju „Odysei Umysłu”) – jako pierwszy Polak i pierwszy w skali świata absolwent programu.

Aleksander Sala

prezes zarządu KOLIBRO

Prekursor Digital WorkPlace, keynote speaker i promotor efektywnych wdrożeń Intranetów. Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonej transformacji cyfrowej w obszarze współpracy zespołów, komunikacji i zarządzania wiedzą, doradzając bezpośrednio zarządom i  właścicielom zmian. Twórca pierwszego w Europie gotowego do wdrożenia Intranetu (2001), a później pierwszego portalu na platformę MS SharePoint (2007). Jest współautorem pierwszej w Polsce książki o Intranetach, komunikacji wewnętrznej i kapitale intelektualnym (2014) oraz unikalnego raportu – Intranet a Prawo (2010). Wykładowca akademicki, autor licznych badań i publikacji dziedzinowych. Z ramienia firmy KOLIBRO, lidera wdrożeń systemów Intranetowych i Digital WorkPlace, ze swoimi zespołami ekspertów zrealizował przeszło 700 wdrożeń i auditów dla ponad 150 organizacji na całym świecie, w tym m.in. dla takich podmiotów, jak: PKO Bank Polski SA, Santander Consumer Bank, Wyborowa SA – Pernod Ricard, Kompania Piwowarska SA, Ferrero Polska, Bakoma, Castorama, Rossmann, Volkswagen Group Polska, PGNiG Termika, Ministerstwo Finansów, Jeronimo Martins, Budimex SA, GDDKiA, PLL LOT, PHO i wielu innych. Dostawca autorskich metodyk dla auditu, projektowania i monitorowania systemów komunikacji wewnętrznej i współpracy. Dyrektor generalny Internale Poland – konkursu na najlepszy Digital WorkPlace i  komunikację wewnętrzną.

dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski

Politechnika Łódzka

Z wykształcenia inżynier mechanik, doktor nauk technicznych. Od lat zajmuje się problematyką kształcenia akademickiego i zawodowego. Dyrektor i założyciel Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Koordynator wielu projektów międzynarodowych z zakresu internacjonalizacji oraz wdrażania innowacyjnych metod kształcenia. W latach 2006-2009 członek Bologna Follow-Up Group. Pełnił funkcję ECTS/DS National Contact Point, ECTS/DS Counsellor, Promotora Bolońskiego, a następnie Eksperta Bolońskiego. Ekspert Europejskiego Systemu Akumulacji i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, członek Zespołu Ekspertów ECVET. Członek Zespołu Bolońskiego KRASP. Od 2006 r. członek grup ekspertów związanych z przygotowaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Aktualnie zajmuje się rozwojem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

dr Agnieszka Sochal

Uniwersytet Warszawski

Germanistka, autorka podręczników i materiałów do nauki języka niemieckiego oraz kursów e-learningowych i kursów języka niemieckiego dla Uniwersytetu Otwartego UW. Wykładowca Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Erasmus+ prowadzi zajęcia z literatury krajów niemieckojęzycznych oraz kultury i historii na uczelniach w Austrii, Niemczech, na Węgrzech i w Norwegii. Stypendystka Freie Universität zu Berlin, Universität des Saarlandes w Saarbrücken, Johannes Gutenberg Universität w Moguncji, Universität w Wiedniu, Bergische Universität w Wuppertalu. Publikacje z zakresu: historia i działalność ruchów kobiecych, historia i działalność ruchu pacyfistycznego, sztuki teatralne okresu Republiki Weimarskiej, czas i przestrzeń w literaturze, literatura i sztuka przeciwko wojnie.

dr hab. Agnieszka Wilczyńska

prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Autorka ponad stu publikacji, w tym dwóch książek o wykluczeniu społecznym i poczuciu przynależności. Naukowiec i praktyk – psycholog i psychoterapeuta. Przez blisko 20 lat prowadziła NZOZ Poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży, świadcząc pomoc kilkudziesięciu tysiącom rodzin z obszaru Górnego Śląska, m.in. w ramach współpracy z  Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przeprowadziła blisko 200 wykładów (m.in. na uniwersytetach w Anglii, Włoszech, USA, w  Indiach, Rosji) dotyczących poczucia przynależności i poczucia wykluczenia człowieka oraz prezentacji z  zakresu neurochemii. Wraz z prof. P. Zimbardo założyła pierwszą w Europie fundację Zimbardo Youth Center, która promuje prowadzenie Centrów Zimbardo w Polsce. Jest liderem Projektu Bohaterskiej Wyobraźni – odpowiednika amerykańskiego Heroic Imagination Project, upowszechniającego koncept bohatera dnia codziennego. Odbyła staż naukowy w University of Minnesota (2009), Halberg Chronobiology Center, współpracując z prof. Fr. Halbergiem i prof. G. Cornelissenem w ramach badań „Chronomics Study” w Polsce. Jest redaktorem prowadzącym specjalistycznego czasopisma zawodowego dla psychologów i psychoterapeutów „Psychologia w praktyce”. 

prof. Krzysztof Zanussi

reżyser, producent, scenarzysta

Reżyser, producent, scenarzysta. Autor znanych na całym świecie filmów: „Struktura kryształu” (1968), „Iluminacja” (1973), „Barwy ochronne” (1976), „Constans” (1980), „Rok spokojnego słońca” (1984), „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest” (1988), „Cwał” (1996), „Persona non grata” (2004), „Rewizyta” (2009), „Obce ciało” (2014); nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach m.in. w Cannes, Wenecji, Locarno, Moskwie, Chicago, Montrealu, Berlinie, Tokio. Reżyseruje także spektakle teatralne wystawiane na całym świecie oraz jest autorem kilku książek. Doktor honoris causa wielu renomowanych uczelni, prowadzi wykłady dla studentów w wielu krajach.

Od 1979 r. pełni funkcję dyrektora Studia Filmowego TOR. Producent filmów m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki Holland i wielu innych. Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia (przerwa kawowa, obiad) oraz materiałów. Organizator nie zapewnia noclegów oraz dojazdu.

Skontaktuj się z nami