Program

35-lecie Programu Erasmus+

Czwartek, 27 października 2022 r.

Uniwersytet Warszawski, Auditorium Maximum Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

}

10:30 – 12:00

Rejestracja

Przerwa kawowa

}

12:00 – 12:15

Otwarcie Kongresu

Wystąpienie gości honorowych – 35-lecie programu Erasmus+

}

12:15 – 13:00

Moc sieciowania i wzmacniania sojuszy organizacji edukacyjnych na przykładzie „Uniwersytetów Europejskich”

Znaczenie sieciowania i wzmacniania sojuszy między szkołami, uczelniami, placówkami edukacyjnymi w kontekście lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Przedstawiciele czołowych polskich uczelni dzielą się praktycznymi doświadczeniami: jakie innowacje generują Uniwersytety Europejskie? Jak międzynarodowe partnerstwa szkół wyższych przyczyniają się do zwiększenia mobilności i elastyczności w pedagogice i badaniach? Na ile wzmacniają postawy przedsiębiorcze i aktywność obywatelską? Jak skutecznie budować własną sieć partnerską – od przedszkoli po uniwersytety?

dr hab. inż. Paweł Śniatała, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Politechnika Poznańska
dr Anna Budzanowska, Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum, Członkini rady zarządzającej EuroScience, Pełnomocnik ds. Europejskiej Stolicy Nauki Katowice 2024
dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor generalny FRSE, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

moderacja: Marek Zając

}

13:00 – 13:10

Przerwa kawowa

}

13:10 – 13:55

Umiędzynarodowienie – kierunki mobilności uczniów, studentów, słuchaczy, wolontariuszy w Polsce i w Europie

Oddajemy głos młodemu pokoleniu: co zrobić, żeby edukacyjny wyjazd za granicę przyniósł maksimum korzyści? Jakie umiejętności rozwija mobilność? Co wybrać: semestr na uczelni za granicą, staż zawodowy – a może wolontariat? Jak rozwijać ofertę i dostosować system europejskich mobilności edukacyjnych, aby stanowiły skuteczną odpowiedź na potrzeby i wyzwania XXI wieku?

Dominika Guzik, Przewodnicząca Erasmus Student Network Poland
Jakub Grodecki, Ekspert, European Association of Institutions in Higher Education
Bartosz Wicherek,Reprezentant Polski w konkurencji gotowanie na WorldSkills
Natalia Kacperska, Wolontariuszka Europejskiego Korspusu Solidarności

moderacja: Patryk Kuniszewicz

}

13:55 – 14:35

Europejski Obszar Edukacji

Prezentujemy Europejski Obszar Edukacji –inicjatywę, którą Komisja Europejska po trudnych doświadczeniach pandemii zobowiązała się zrealizować do 2025 r. Wyznaczono kilka strategicznych obszarów współpracy: poprawę jakości i równiejszy dostęp do kształcenia i szkolenia, wsparcie dla nauczycieli i edukatorów, edukację ekologiczną i cyfrową oraz współpracę międzynarodową i promowanie Europy jako silnego partnera w dziedzinie edukacji. Pytanie: co w praktyce oznacza to dla polskich przedszkoli, szkół i uczelni?

dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

moderacja: Paweł Czuryło

}

14:35 – 15:20

Przerwa obiadowa

Konsultacje | Punkt Informacyjny programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

}

15:20 – 15:50

Koncert: Erasmus+ Band & Ania Szarmach, Grzegorz Wilk, Jarek Wist

Ania Szarmach – wokal
Grzegorz Wilk – wokal
Jarek Wist – wokal
Paweł Poszytek – gitara
Krzysztof Dobiszewski – gitara
Ariel Suchowiejski – instrumenty klawiszowe
Mirosław Wiśniewski – gitara basowa
Przemysław Kuczyński – perkusja

}

15:50 – 16:50

Sesje dotyczące realizacji priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach w poszczególnych sektorach

Dorota Wojciechowska,
Edward Torończak
moderatorzy sesji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Beata Tomaszewska
Ekspert FRSE, Nauczyciel, doradca nauczycieli języków obcych w szkołach ponadpodstawowych

Artur Wywigacz
Ekspert FRSE, Instruktor terapii zajęciowej, trener, koordynator projektów edukacyjnych, ekspert KE na polu edukacji

Elżbieta Zadrożniak
Nauczycielka, II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

Katarzyna Sopolińska
Nauczycielka, SP nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu,  II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

Sesja 1. Erasmus+ Edukacja szkolna

Priorytety Erasmusa+ w praktyce szkolnej

Włączenie, cyfryzacja, zielone praktyki i aktywność obywatelska w życiu szkoły.
Celem sesji jest podjęcie głębszej refleksji nad zmianami, jakie dokonują się w polskiej szkole w kontekście najważniejszych wyzwań stojących przed edukacją, które Komisja Europejska sformułowała za pomocą czterech priorytetów horyzontalnych Erasmusa.
– Co jest największym wyzwaniem w realizacji zasad włączenia społecznego w szkole?
– W jaki sposób szkoła może przyczyniać się do podnoszenia świadomości ekologicznej?
– Transformacja cyfrowa w edukacji jest zagrożeniem czy szansą?
– Jak zachęcić uczniów i nauczycieli do tego, aby byli bardziej zaangażowani w życie społeczne szkoły?
– Czy uczestnictwo w programie Erasmus może nam pomóc w stawieniu czoła wyzwaniom stojącym przed współczesną edukacją?
Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów, praktyków i publiczności będzie inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania.

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska – moderator sesji
Pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sławomir Szymczak
– moderator sesji
Doradca zawodowy, ekspert, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Karolina Dołomisiewicz
Wicedyrektor, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

Małgorzata Woźniak
Dyrektor, Powiatowy Zespół Szkół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Joanna Szymańska-Cybulska
Nauczycielka, koordynatorka projektów, Technikum nr 3 w Malborku

dr inż. Aleksandra Jastrzębska
Koordynatorka projektu Design4Climate, Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej

Sesja 2. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zawodowy Erasmus+ z cyfryzacją, włączeniem, ekologią i obywatelstwem w tle

Sesja jest okazją do dyskusji nad kierunkami zmian w postrzeganiu kształcenia w zawodach. Zaproszeni eksperci wskażą nie tylko kierunki tych zmian, ale także czynniki je dynamizujące. Będziemy rozmawiać o tym, jak cyfryzacja zmienia charakter edukacji zawodowej, jakie szanse i wyzwania niesie w praktyce edukacyjnej idea włączenia oraz jak myślenie ekologiczne kształtuje konkretne działania i rozwiązania. Zastanowimy się także, jak kształcenie w zawodach łączy się z rozwijaniem i praktykowaniem postaw obywatelskich i jaką rolę w kształceniu profesjonalistów odgrywają kompetencje społeczne.
Celem sesji jest wskazanie szans i możliwości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Chcemy inspirować poprzez wskazywanie konkretnych rozwiązań i projektów. Zaproszeni eksperci podzielą się doświadczeniami w zakresie realizacji priorytetów programu Erasmus+ w projektach, opowiedzą o korzyściach, trudnościach i sposobach ich pokonywania oraz o wnioskach na przyszłość.

 

Joanna Koper – moderator sesji
Trener, edukator, doradca zawodowy

dr inż. Dorota Piotrowska
prof. Politechniki Łódzkiej, Dyrektor, Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechnika Łódzka

dr Justyna Kłys
prof. WSEiZ, Prorektor, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Akademia WSB

Sesja 3. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Program Erasmus+ 2021-2027 jako doskonałe narzędzie wdrożenia strategicznych założeń planów rozwoju uczelni

W trakcie sesji zaprezentujemy doświadczenia przedstawicieli projektów mobilności oraz międzynarodowych projektów wielostronnych realizowanych w sektorze Szkolnictwa wyższego. Przedstawimy spójność pomiędzy założeniami misji uczelni i wymaganiami Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Pokażemy, jak udział w programie Erasmus+ stymuluje zmiany projakościowe, wiąże działalność dydaktyczną i badawczą uczelni, wspiera umiędzynarodowienie oraz uatrakcyjnia uczelnie jako miejsce studiowania i prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej.
Perspektywy rozwoju instytucji szkolnictwa wyższego i podniesienie ich atrakcyjności dzięki realizacji działań w ramach programu Erasmus + są duże. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i wzmacnianie współpracy międzynarodowej z programem Erasmus+ nie jest trudne. Działania na poziomie ponadnarodowym pozwalają na swobodną wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, ale również biznesem czy organizacjami non-profit. Erasmus + stwarza nowe szanse, dla modernizacji sposobu kształcenia, podnoszenia jego jakości oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego.

Krzysztof Zięba – moderator sesji
Coach, trener rozwojowy, Cel Kieruje Działaniem

Agata Smolak
Badaczka, liderka, innowatorka, prezeska organizacji pozarządowej Mladiinfo.pl

Angelika Gieraś
Instytut Sobieskiego

Marzena Engel
Prezes, Regionalne Centrum Młodzieży, streetworkerka

Krzysztof Głombowicz
Sportowiec, komentator sportowy, społecznik

Sesja 4. Erasmus+ Młodzież

YOUTH TALKS - inspirujemy do działania

Seria prezentacji o charakterze wystąpień TEDex TALKS. Różnorodność projektów programu Erasmus+ Młodzież w prezentacjach beneficjentów programu i zaproszonych gości. Pokażemy włączanie w działanie i – mamy nadzieję – zainspirujemy Was do zmian. Punktem wyjścia do zaprezentowanych historii będą cztery priorytety programu Erasmus+: włączenie i różnorodność, środowisko i walka ze zmianą klimatu, transformacja cyfrowa oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym.

Alina Respondek
– moderator sesji,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Barbara Kaszkur–Niechwiej
Fundacja ADDENDA

Małgorzata Makowska
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Roma Rojowska
Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych

Joanna Szkuat
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Sesja 5. Erasmus+ Edukacja dorosłych

ADUstorytelling o włączeniu, cyfryzacji, ekologii i partycypacji

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ stanowi odrębną historię. Warto więc o projektach mówić w konwencji storytelingu, tak aby odbiorca mógł poczuć klimat oraz kontekst opowiadania. Opowieści o działaniach projektowych będą przedstawiane w oparciu o cztery priorytety (włączenie społeczne, cyfryzacja, ekologia oraz partycypacja społeczna). Wykorzystując storytelling prelegenci przedstawią, jak duże znaczenie dla nich, ich organizacji oraz środowiska lokalnego, a nawet międzynarodowego, miały ich projekty.

W ostatnim czasie storytelling zyskuje na popularności jako metoda komunikacyjna, edukacyjna i marketingowa, dlatego jego zasady, narzędzia i podstawy zostaną zilustrowane w praktyce – podczas wypowiedzi prelegentów. W ten sposób  uczestnik wydarzenia nie tylko pozna opowieści o projektach edukacji dorosłych w ramach programu Erasmus+, ale uzyska również pewną wiedzę o zasadach tej metody wypowiedzi.

}

16:50 – 17:00

Przerwa kawowa

}

17:00 – 18:00

Sesje dotyczące międzynarodowych programów edukacyjnych

Tadeusz Wojciechowski,
Łukasz Smogorowski – moderatorzy sesji,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

dr Bartosz Prabucki
Start Poznań

Łukasz Pusz
Prezes, Fundacja Rozwoju Sportu Espanola, Klub Sportowy Academia Espanola z Gliwic

Mariusz Talarczyk
Menedżer, Fundacja Rozwoju Sportu Espanola, Klub Sportowy Academia Espanola z Gliwic

Roksana Żurek
Koordynator, Fundacja Rozwoju Sportu Espanola, Klub Sportowy Academia Espanola z Gliwic

Marianna Pikul
AZS Polska

Sesja 6. Erasmus+ Sport

Przykłady działań, nowe perspektywy

W ramach sesji zaprezentujemy:

  • zasady realizacji projektów Akcji KA2 w programie Erasmus+ Sport
  • założenia nowej perspektywy w Akcji KA1 – Mobilności kadry sportowej
  • wskazówki i porady dla wnioskujących w ramach edycji Erasmus+ Sport w 2023 r.

Podczas panelu dyskusyjnego przedstawimy polskie doświadczenia z projektów Akcji KA2, zarządzanych centralnie przez EACEA. Pokażemy przykłady:

  • projektów programu Erasmus+ Sport na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • proekologicznych działań w obszarze sportu
  • aktywności środowiska akademickiego w projektach Erasmus+ Sport
  • rekomendacje i wskazówki doświadczonych koordynatorów projektów programu Erasmus+ Sport

Podczas panelu przewidujemy możliwość zadawania pytań

 

Patryk Kuniszewicz – moderator sesji

Anna-Sophia Pappai
Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany Anawoj-Michałowo

Karolina Miżejewska
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Sesja 7. Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej w szkole

Podczas sesji zaprezentujemy przykłady projektów Europejskiego Korpusu Solidarności pod kątem oferty dla szkół i przedszkoli. Pokażemy, że wolontariat z udziałem zagranicznych wolontariuszy to bardzo ciekawy obszar wzbogacenia działalności placówek oświatowych. Wolontariusze włączając się w codzienne działania placówek, stają się również inspiracją dla dzieci i młodych ludzi – przybliżając nie tylko język i kulturę swojego kraju pochodzenia, ale również pokazując, jak aktywnie się włączać w budowanie europejskiej wspólnoty. O zagranicznych wolontariuszach opowie wieloletnia koordynatorka Projektów Wolontariatu ze Stowarzyszenia Anawoj, działającego na Podlasiu.

O tym, jak młodzież może zmieniać swoje otoczenie, opowie z kolei przedstawicielka OHP – organizacji, która od początku istnienia Europejskiego Korpusu Solidarności wspiera Projekty Solidarności angażujące młodych ludzi i zachęcające do działania na rzecz społeczności lokalnej.

dr Dorota Campfield – moderator sesji
Adiunkt, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej,  Instytut Badań Edukacyjnych

Justyna Bober
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Khan Academy, Superbelfrzy RP

Anna Walewska
Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Szkoła Podstawowa im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej

Jūratė Sutkuvienė
Nauczyciel języka angielskiego, metodyk, członek SETI, Lazdijų r. Seirijų  Antano Žmuidzinavičiaus gimnazja, Litwa

Sesja 8. Europejski Dzień Języków

Ludzie, idee – mosty: wspieranie uczniów ukraińskich i komunikacja

Szok wywołany inwazją na Ukrainę spowodował skokową zmianę zapotrzebowania wśród nauczycieli na umiejętności i wartości niezbędne do bycia odpowiedzialnym praktykiem. Rola i umiejętności nauczycieli języków obcych sytuują ich w szczególnym miejscu do wypełnienia luki między potrzebami ukraińskich dzieci-uchodźców, a wymogami polskiej edukacji – co ma również ważne implikacje dla polskich uczniów. Istniejące już nieformalne sieci/grupy wsparcia, takie jak SETI (Sejneńska Inicjatywa Nauczycieli Anglistów), która od 2015 roku buduje mosty pomiędzy nauczycielami z Polski i Litwy, nauczycielami i rodzicami, nauczycielami i uczniami, rozwija współpracę i inicjuje edukacyjne zmiany w swoim środowisku, są jedynym sposobem na to, by nie czuć się obco i samotnie w szkole, by przez zrozumienie, akceptację i komunikację znaleźć wspólny język, wspierając się nawzajem.  Opowiemy, jak nieformalna, transgraniczna inicjatywa buduje mosty i jest platformą nie tylko do rozwoju zawodowego oraz dobrostanu nauczycieli i uczniów, ale też do wzmocnienia sprawczości nauczycieli i szybkiego reagowania na nowe potrzeby ukraińskich, i polskich, uczniów.

 

dr Marta Natalia Wróblewska
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Sesja 9. Europejski Dzień Języków

Humor, hate i historia – słowa na wojnie

W ramach sesji zastanowimy się nad znaczeniem słów w kontekście wojny. W jakiej mierze słowa niszczą, dehumanizują, a w jakiej mogą łączyć i budować? Odwołamy się do najbliższego nam kontekstu, czyli wojny w Ukrainie. Przyjrzymy się między innymi roli memów i humoru w budowaniu narracji o wojnie. Będzie to punkt wyjścia do refleksji nad tym, jakich słów używać do mówienia o wojnie w procesie edukacyjnym.

prof. dr hab. Jacek Pyżalski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sesja 10. Europejski Dzień Języków

Practical insights of Modern Classroom Management

Treść prezentacji koncentruje się wokół praktycznych aspektów zarządzania klasą. Skupimy się na samym rozumieniu tego obszaru działania nauczycieli, ale także na tym, co współczesne zjawiska i warunki funkcjonowania szkoły wniosły nowego do tej problematyki. Taki wstęp stanowić będzie bazę do praktycznego przyjrzenia się zasadom budowania mądrego pedagogicznie zarządzania klasą, ale także błędom wychowawczym w tym zakresie.

(Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.)

}

18:00 – 18:15

Przerwa kawowa

}

18:15 – 19:40

Gala wręczenia nagród konkursowych: European Language Label, EDUinspiracje, Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu

Prowadzący galę: Gabriela Jelonek oraz Tomasz Kammel

}

19:40– 19:45

Podsumowanie Kongresu

Piątek, 28 października 2022 r.

Transmisja online w portalu internetowym INTERIA

}

14:00 – 15:15

Transmisja reportażu na 35-lecie programu Erasmus+ | Wartości jednoczące Europę