Program

Czwartek, 30 września 2021 r.

}

12:00 – 12:15

Otwarcie Kongresu
Wystąpienia gości honorowych

 

}

12:15 – 13:00

Interaktywna prezentacja

Nowe perspektywy dla edukacji

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
dr hab. Rafał Wiśniewski, Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury
Marek Zając, moderator debaty, Członek Rady Programowej Kongresu Edukacji

}

13:00 – 13:40

Równoległe sesje tematyczne

Sesje Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Grzegorz Miśtal
Dziennikarz, prezenter, TVP

Olga Ćwiklak vel Ćwiklińska
Uczestniczka programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Dorota Zadrożna
Koordynator projektów mobilności, nauczyciel przedmiotów zawodowych, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie

Piotr Modzelewski
Zastępca Komendanta Głównego, Komenda Główna OHP

dr Bartek Lis
Socjolog, kurator i koordynator projektów społecznych, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, ambasador EPALE

Anna Ejme
Prezes Zarządu, Fundacja Atalaya

Sesja 1

Włączanie i różnorodność

Programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności będą w nowej perspektywie 2021-2027 w większym stopniu koncentrować się na działaniach służących wyrównywaniu szans i  docieraniu do uczestników poprzez wzmacnianie włączającego podejścia w realizowanych projektach. W tym celu w działania projektowe muszą być włączane osoby w różnym wieku i  pochodzące z różnych środowisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Projekty powinny również w większym stopniu wspierać osoby z niepełnosprawnościami, problemami zdrowotnymi, mające trudności w nauce, pochodzące ze środowisk migracyjnych, a także obszarów wiejskich i oddalonych.

Podczas sesji zainspirujemy uczestników do działań włączających, przedstawiając konkretne przykłady projektów. Zaprosimy ekspertów, którzy potwierdzą, że sama świadomość problemu to za mało, że należy zacząć działać i że każdy z widzów może spróbować wspierać osoby z mniejszymi szansami w swoim otoczeniu. Ponadto przedstawimy informacje dotyczące tego, gdzie przewidziano dodatkowe środki w programach na działania włączające i podamy konkretne wskazówki, jak z nich skorzystać.

Tadeusz Wojciechowski
Koordynator, Zespół ds. Sportu,
Biuro Kształcenia Zawodowego, Edukacji Dorosłych i Sportu, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

dr Anna Batorczak
Kierownik anglojęzycznych Studiów II-go stopnia na kierunku Sustainable Development, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytecie Warszawskim

Tomasz Gontarz
Członek Zarządu, PKP Intercity S.A.

prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
Wiceprzewodniczący, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Sesja 2

Środowisko i walka ze zmianą klimatu

W czasie sesji będziemy się starali odpowiedzieć na pytania: Jak ważna jest idea zrównoważonego rozwoju? Jak edukować dla czystego powietrza i dobrego klimatu? Jak spowodować, aby edukacja stała się siłą sprawczą zmian? Co jest najistotniejsze w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, czystego powietrza i dobrego klimatu?

Celem sesji jest podniesienie świadomości beneficjentów programów w zakresie zmian klimatycznych, pokazanie istoty i wagi problemu oraz wskazanie wyzwań i możliwości, które określa ten priorytet dla podejmowanych projektów. Programy w nowej perspektywie 2021-2027 będą wspierać finansowo m.in. doskonalenie wiedzy i zrozumienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu, dając Europejczykom kompetencje na najwyższym światowym poziomie niezbędne do kształtowania społeczeństw, stylu życia i gospodarki w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Marek Zając
Dziennikarz, prezenter

Barbara Głuszcz
Nauczycielka języka angielskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

Łukasz Szewczyk
Prezes, Stowarzyszenie Pracownia Filmowa “Cotopaxi”

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego

Wojciech  Polar
CEO, Grupa WW Sp. z o.o

Tomasz Racławski
Pracownik młodzieżowy, Krajowa sieć EuroPeers, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk 
Rektor, Politechnika Śląska, Przewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Sesja 3

Transformacja cyfrowa

Nie ma edukacji bez cyfryzacji, nie ma cyfryzacji bez edukacji – to hasło będzie motywem przewodnim naszego spotkania.

Podczas sesji chcemy zwrócić uwagę na jeden z kluczowych priorytetów perspektywy 2021-2027, jakim jest transformacja cyfrowa. W ramach tego priorytetu programy będą zachęcały do zwiększania dostępności i doskonalenia jakości cyfrowego uczenia się. Ważne będzie wspieranie zdolności nauczycieli, w tym akademickich, szkoleniowców, edukatorów i osób pracujących z młodzieżą oraz samych uczniów i słuchaczy, w zakresie korzystania z narzędzi i treści cyfrowych w procesie kształcenia i edukacji, a także testowania i promowania nauki zdalnej i kształcenia mieszanego. Działania mobilnościowe realizowane w ramach programów zapewnią większe możliwości nabywania i rozwijania umiejętności cyfrowych uczestników projektów.

W trakcie sesji podejmiemy dyskusję na temat tego, w jaki sposób transformacja cyfrowa zmienia podejście do edukacji i uczenia się przez całe życie oraz jaką rolę mogą oba programy spełnić w tym zakresie. Razem z zaproszonymi gośćmi przyjrzymy się, w jaki sposób realizacja projektów wspiera edukację cyfrową oraz rozwój kompetencji cyfrowych i zachęcimy uczestników do korzystania z tych możliwości w ramach realizacji działań edukacyjnych i szkoleniowych w edukacji formalnej, pozaformalnej, nieformalnej oraz aktywności wolontariackiej.

Dominika Matuszak
Dziennikarka telewizyjna, TVP

Michał Pachocki
Ekspert, Zespół Analityczno-Badawczy, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Małgorzata Malczyk
Nauczycielka języka angielskiego, VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

Barbara Moś
Dyrektorka, Europe4Youth, Inicjatorka Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w Krakowie

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka
Prof. UG, Kierownik, Zakład Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Sesja 4

Uczestnictwo w życiu demokratycznym

Aktywny obywatel – kto to taki? Ile ma lat? Co robi? Gdzie mieszka?

Sesja Aktywne uczestnictwo w życiu demokratycznym będzie przestrzenią dla spotkania i  dyskusji nad tym zagadnieniem. Eksperci, którzy będą się pochylać nad tematem, pochodzą z różnych środowisk, społeczności, regionów, a przede wszystkim są w różnym wieku. Zastanowimy się wspólnie, dlaczego aktywne uczestnictwo jest tak ważne, jak wygląda, gdy uczymy się w szkole, na uczelni oraz gdy osiągniemy wiek dojrzały. A przede wszystkim dowiemy się, w jaki sposób programy wspierają aktywne uczestnictwo na tych wszystkich poziomach. To właśnie one w ramach swoich celów mają zachęcać do aktywności obywatelskiej i etycznych zachowań poprzez wzmacnianie kompetencji społecznych, międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności posługiwania się mediami w  ramach uczenia się przez całe życie i działań wolontariatu. Aktywny obywatel na wsi, w  mieście, w regionie, w kraju i w Europie? Podczas IV Kongresu Edukacji przekonamy się wspólnie, że każdy ma wpływ na świat, czy to nasz mały lokalny, czy ten trochę większy, globalny. Bądźcie z nami, bo przecież każdy ma głos!

Joanna Banaszewska
Nauczycielka języka polskiego, Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

Barbara Markowska
Radna, Osiedle Drzetowo-Grabowo w Szczecinie, Wiceprezeska, Stowarzyszenie Lepszy Szczecin, Członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Stanisław Derehajło
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Członek Rady, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Jakub Lewandowski

dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Poznańska, Lider, Uniwersytet Europejski EUNICE

dr Anna Budzanowska
Przewodnicząca, Rada ds. Planu dla Pracy i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof PB
Rektor, Politechnika Białostocka, Członek Advisory Board, Uniwersyt Europejski EUNICE

Sesja 5

Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie” i plany jej rozwoju w latach 2022-2027

Inicjatywa o nazwie „Uniwersytety Europejskie” pojawiła się w przestrzeni publicznej pod koniec roku 2017, a w 2018 roku Komisja Europejska wraz z Państwami Członkowskimi intensywnie pracowała  nad ogłoszeniem założeń takich sojuszy oraz sposobu ich finansowania.

Inicjatywa tworzenia „Uniwersytetów Europejskich” jest odpowiedzią na długoterminową wizję rozwoju szkolnictwa wyższego w ramach Europejskiego Obszaru  Edukacji i roli, jaką szkoły wyższe powinny odgrywać.

Pod koniec ubiegłej perspektywy programu Erasmus+ ogłoszono dwa konkursy wniosków na Uniwersytety Europejskie, w ramach których wyłoniono 41 „sojuszy”. W 11-stu z nich uczestniczą polskie uczelnie.

Komisja Europejska, widząc zalety tworzenia sojuszy „Uniwersytetów Europejskich”, w których studenci i pracownicy uczelni w nich zrzeszonych mogą korzystać na zasadzie wzajemności ze swojego potencjału dydaktycznego, naukowego oraz infrastruktury dydaktycznej, postanowiła kontynuować konkursy wniosków od roku 2022, rok 2021 rezerwując na niezbędne podsumowania i przemyślenia.

Podczas sesji przedstawiciele polskich uczelni podzielą się swoimi doświadczeniami i wnioskami na temat znaczenia udziału w projekcie typu „Uniwersytet Europejski” dla ich instytucji.

prof. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący, Zespół Boloński Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH, Zespół Boloński Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
prof. Krzysztof Zanussi, Reżyser, Producent, Scenarzysta
Marek Zając, moderator debaty, Członek Rady Programowej Kongresu Edukacji

Sesja 6

Dyskusja z udziałem ekspertów. Dlaczego się uczymy? Człowiek - Wspólnota - Rozwój

Dlaczego warto się uczyć? Czy opłaca się uczyć? Po co w ogóle się uczyć? – takie prowokacyjne pytania postawił przed naszym Kongresem prof. Krzysztof Zanussi. Wbrew pozorom nie wolno ich zlekceważyć wzruszeniem ramion. Nasza odpowiedź ma znaczenie fundamentalne i pociąga za sobą wiele kolejnych zagadnień. Jeżeli bowiem wykażemy, dlaczego i po co się uczyć – od razu nasuwają się kwestie: Jak w takim razie uczyć i jak się uczyć? Czego uczyć i czego się uczyć? To zaś prowadzi do następnych równie istotnych pytań: jak (się) nie uczyć i czego (się) nie uczyć? Jak edukacja powinna balansować między indywidualnością jednostki a potrzebami wspólnoty? Co to znaczy rozwijać się jako człowiek? Jaki jest cel naszych edukacyjnych wysiłków? W debacie uczestniczyć będą członkowie Rady Programowej Kongresu Edukacji.

Sesje Europejskiego Dnia Języków

dr Marcin Smolik
Centralna Komisja Egzaminacyjna

Sesja 7

Egzamin maturalny z języka obcego od roku 2023

Zmiana Podstawy programowej w 2018 r. powodowała konieczność zmiany formuły egzaminu maturalnego od 2023 r. Podczas sesji zostaną omówione najważniejsze modyfikacje w formule egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pokażemy również, jak zmiany te wynikają z nowej Podstawy programowej oraz tomu uzupełniającego do „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” opublikowanego w 2018 r. Omówimy także nowe rodzaje zadań oraz zaprezentujemy sposoby praktycznego zastosowania zmian podczas kształcenia w zakresie języka obcego nowożytnego w szkole ponadpodstawowej.

prof. Grażyna Czetwertyńska
Artes Liberales UW, Fundacja Kościuszkowska

Sesja 8

Projekt edukacyjny w nauczaniu języków

Podczas sesji zostaną omówione cechy dobrego projektu w edukacji językowej. Sesja będzie próbą odpowiedzi na pytanie, czym wyróżniają się najlepsze, nagradzane projekty ELL, jakie cechy je łączą. Dlaczego dobry projekt pomaga, a na słaby, nawet pozornie poprawny, szkoda czasu? Jakie cele można osiągnąć, pracując metodą projektu i że nie zawsze są to głównie cele językowe, ale one zawsze są ważne.

Chcemy pokazać, że z jednej strony projekt może być królem metod nauczania, ale z drugiej trzeba uważać, bo łatwo go zepsuć, czyli zdetronizować. Cel to zachęcenie do przygotowania świetnego projektu – razem z uczniami, choć nie tylko dla uczniów.

dr hab. Katarzyna Nowakowska
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego CKNJOiEE UW

dr Marlena Deckert
Wykładowca, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Sesja 9 |sesja prowadzona w j. niemieckim, francuskim i polskim

Komunikacja w edukacji językowej na przykładzie ćwiczeń mediacyjnych

Głównym założeniem Podstawy programowej w nauczaniu języków obcych jest rozwijanie kompetencji skutecznego porozumiewania się. Szczególnie pomocna w rozwijaniu tej kompetencji jest umiejętność przetwarzania tekstów w języku obcym w celu tworzenia własnej i niepowtarzalnej wypowiedzi. Podczas sesji chcemy zaproponować ćwiczenia mediacyjne w oparciu o elementy języka francuskiego i niemieckiego, których celem jest tworzenie tekstu w języku polskim w ramach realizacji określonego zadania.

Chcemy pokazać, że języki łączą, a umiejętność komunikacji w różnych językach motywuje do współpracy i sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na różne kultury. Ukazujemy techniki mediacyjne jako narzędzia twórczych działań językowych rozwijających sferę poznawczą człowieka.

dr Agnieszka Gadomska
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Sesja 10 | sesja prowadzona w j. angielskim

Nauka języka angielskiego online: kształtowanie umiejętności mediacji językowej

W najnowszej wersji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (2018) mediacja językowa, podobnie jak kompetencja interkulturowa, zajmuje kluczowe miejsce. Sesja będzie poświęcona możliwości rozwijania wybranych umiejętności mediacyjnych, takich jak: objaśnianie i interpretowanie tekstów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji międzykulturowej, w nauczaniu języka angielskiego online z wykorzystaniem przydatnych i atrakcyjnych aktywności, w tym technik umożliwiających indywidualizację nauczania.

Zamierzamy pokazać, że aktywności kształtujące umiejętności mediacyjne pozwalają na twórcze zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczyciela oraz promują rozwój kompetencji społecznych.

}

13:25 – 13:35

Prezentacja oferty Wydawnictwa Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

dr Marcin Smolik, Dyrektor, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Redaktor naczelny „Języków Obcych w Szkole”, Juror konkursu European Language Label

Ewa Kempińska, Redaktor prowadząca „Europy dla Aktywnych”, Wydawnictwo FRSE, Narodowa Agencja Programu Erasmusa+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

}

13:35 – 13:45

Wywiady z gośćmi IV Kongresu Edukacji

Katarzyna Jurkevic, Dyrektor, Biuro Worldskills Poland

prof. dr hab. Hanna Komorowska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Przewodnicząca Jury European Language Label

}

13:45 – 14:00

Erasmus+ | EKS 2021 -2027:
Fakty – Liczby – Inspiracje

}

14:00 – 15:00

Gala wręczenia nagród konkursowych

Konkurs EDUinspiracje

Konkurs jest skierowany do instytucji, których działania odznaczają się najwyższą jakością rezultatów osiąganych w ramach projektów dofinansowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Konkurs EDUinspirator

To konkurs dla osób aktywnie zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych programów zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest organizowany jest od 2014 r.

Konkurs EDUinspiracje Media

Konkurs EDUinspiracje Media jest adresowany do dziennikarzy i publicystów, którzy poruszają tematykę programów edukacyjnych zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu

Wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Jego celem jest uhonorowanie wyróżniających się praktyk dydaktycznych oraz wyrażenie uznania dla pracy pedagogów. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje polską edycję konkursu, która służy wyłonieniu krajowych laureatów.

European Language Label

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Organizator

Współorganizator

Partnerzy merytoryczni

Patronat honorowy

Patronat medialny

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Skontaktuj się z nami