Rada Programowa Kongresu

 

prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej uczelni (2016-2020); dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010-2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007-), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007-2011), zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017).

Jest autorem ponad 600 artykułów, autorem, współautorem, redaktorem naukowym 93 druków zwartych. Promotor w 45 przewodach doktorskich, recenzent w 118 przewodach doktorskich i 38 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.

dr hab. Ewa Chmielecka

Szkoła Główna Handlowa

Profesor nadzywaczajny w Szkole Głównej Handlowej. Do 2018 r. kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej w SGH. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce edukacyjnej i filozofii nauki. Autorka ok. 150 publikacji – książek i artykułów poświęconych tym zagadnieniom.

Jest ekspertem krajowym i międzynarodowym w obszarze polityki edukacyjnej, w szczególności zajmuje się systemami i organizacją edukacji wyższej, w tym ramami kwalifikacji i uczeniem się przez całe życie oraz zapewnianiem jakości kształcenia. W latach 2008-2017 reprezentowała Polskę w Grupie Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej. Kieruje projektem programu Erasmus+ DASCHE (Development, assessment and validation of social competences in higher education).

W latach 2006-2016 była Ekspertem Bolońskim, a w latach 2011-2015 członkinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komitetu „Etyka w nauce” i Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (2008-2018). W 2009 r. została uhonorowana przez Parlament Studentów RP tytułem Autorytet Roku, a w 2016 r. odznaczona Medalem KEN.

prof. dr hab. Hanna Komorowska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskim delegatem w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez UE Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu.

Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką “European Portfolio for Student Teachers of Languages” i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

dr Paweł Poszytek

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Członek kilku językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, m.in. w latach 2005-2007 członek zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej.

Koordynator projektu Rady Europy „Country Profile”, a od 2014 r. ekspert programu „Horyzont 2020”. Recenzent Podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii „Język to podstawa. Ucz się języków”, a także wykładowca na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej. Autor artykułów dotyczących edukacji językowej wydawanych w Polsce i za granicą, w tym przez tak renomowane wydawnictwa, jak: Cambridge University Press i Multilingual Matters.

W ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełnił stanowisko koordynatora (1998-2011), a następnie wicedyrektora i dyrektora unijnych programów edukacyjnych: LINGUA, SOCRATES/„Uczenie się przez całe życie”, eTwinning. Twórca polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label realizowanego przez FRSE na zlecenie Komisji Europejskiej, w którym nagradzane są nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych.
W 2017 r. objął funkcję Oficjalnego Delegata WorldSkills Poland. Rok później, podczas Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie, wraz z przyjęciem Polski do struktur WorldSkills International powierzono mu obowiązki Oficjalnego Delegata odpowiedzialnego za reprezentowanie kraju również do globalnej struktury organizacji.

W 2018 r. zainicjował projekt Mobilnego Centrum Edukacyjnego – naczepy szkoleniowo-dydaktycznej (mobilnej klasopracowni), w której prowadzone są warsztaty i zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów.

Pomysłodawca Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji (KRSE), gdzie w gronie ekspertów i decydentów szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na system edukacji w Polsce tworzona jest przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Ponadto muzyk, kompozytor i autor tekstów mający na swoim koncie dorobek obejmujący zarówno kilka płyt, jak i doświadczenie biznesowe w branży muzycznej

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Akademia Leona Koźmińskiego

Profesor nauk społecznych, rektor elekt Akademii Leona Koźmińskiego (2020-2024), dyrektor Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, członek EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Od 2020 r. pełni funkcję prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-2018 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji.

W pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego. Interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek i opracowań. Autor książki „Transformacja cyfrowa – perspektywa marketingu” (PWN, 2019) oraz redaktor i współautor podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk.

W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję prorektora ds. współpracy zagranicznej, odpowiadał za całościową strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni. Jest także koordynatorem programu Koźmiński MBA Cyfrowa Transformacja oraz kierownikiem studiów podyplomowych związanych z Internetem.

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe. W 2014 roku wyróżniony przez Ministra NiSW Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2015 roku wyróżniony statuetką LUMEN wręczaną liderom zarządzania uczelnią. W 2017 roku wyróżniony statuetką EDUinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji. W 2020 roku wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez fundację „Perspektywy”.

dr hab. Ewa Giermanowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Socjolog, pracownik naukowy w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w socjologii pracy i polityce zatrudnienia. Znaczące miejsce w jej zainteresowaniach badawczych zajmuje problematyka zatrudnienia młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz społecznych aspektów kształtowania się stosunków pracy. Autorka ekspertyz i analiz dla instytucji rządowych, samorządowych i organizacji obywatelskich.

Jest członkiem Zarządu Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Jury Nagrody im. prof. A. Matejki za najlepszą pracę doktorską z zakresu socjologii pracy. Autorka rozdziału dotyczącego Polski w Youth Wiki pt. Employment & Entrepreneurship.

prof. Krzysztof Zanussi

Reżyser, producent, scenarzysta

Reżyser, producent, scenarzysta. Autor znanych na całym świecie filmów: „Struktura kryształu” (1968), „Iluminacja” (1973), „Barwy ochronne” (1976), „Constans” (1980), „Rok spokojnego słońca” (1984), „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest” (1988), „Cwał” (1996), „Persona non grata” (2004), „Rewizyta” (2009), „Obce ciało” (2014), „Eter” (2018).

Wielokrotnie nagrodzony na międzynarodowych festiwalach filmowych m.in. w Cannes, Wenecji, Locarno, Moskwie, Chicago, Montrealu, Berlinie, Tokio. Reżyseruje także spektakle teatralne wystawiane na całym świecie oraz jest autorem kilku książek. Doktor honoris causa szeregu renomowanych uczelni, prowadzi wykłady dla studentów w wielu krajach.

Od 1979 do 2020 r. pełnił funkcję dyrektora Studia Filmowego TOR. Producent filmów m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki Holland i wielu innych. Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Marek Zając

Publicysta i prezenter, autor książek i scenarzysta, trener i doradca medialny

Dyrektor kanału Polsat Rodzina.

Absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; doświadczenie praktyczne zdobywał w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Był szefem działu religijnego „Tygodnika Powszechnego” i wicenaczelnym „Przekroju”. W TVP prowadził w sumie kilkanaście różnych programów – od „Kawy czy herbaty” po „Spór o historię”, „Między ziemią a niebem” i wielkie uroczystości państwowe. Kierował także „Informacjami kulturalnymi”. Scenarzysta filmów dokumentalnych, autor kilku książek i wywiadów-rzek (m.in. „Kościół bez znieczulenia”, „Mój Auschwitz”, „Felietony diabelskie” i „Pędzę jak dziki tapir”). Nagradzany za działalność medialną, za zaangażowanie społeczne odznaczony Krzyżem Zasługi.

Przez dwanaście lat był sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP, obecnie przewodniczy Radzie Fundacji Auschwitz-Birkenau. Zasiada w Radzie ds. Nauczania o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej, rozwijając nowoczesną edukacją przede wszystkim w sferze Pamięci. Od lat blisko współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Organizator

Współorganizator

Partner

Patronat

Patronat medialny

Patronat

Patronat medialny

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Skontaktuj się z nami