Program

VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego

Umiejętności to przyszłość

Dla Nowej Edukacji i Szkolenia Zawodowego, Dla Przyszłych Pokoleń, Dla Innowacyjnej Gospodarki, Dla Lepszego Życia

Czwartek, 7 września 2023 r.

Polsat Plus Arena Gdańsk

}

9:00 – 9:55

Rejestracja uczestników

}

10:00 – 11:00

I SESJA. INAUGURACJA KONGRESU

Powitalne przemówienia gości i organizatorów Kongresu

Część I. Powitalne przemówienia gości i organizatorów Kongresu

Część II. Debata Synergia między politykami i finansowaniem UE a WorldSkills/EuroSkills w celu

podniesienia atrakcyjności edukacji, kształcenia zawodowego oraz wsparcia reform

Finansowe możliwości oferowane przez fundusze UE (Europejski Fundusz Społeczny Plus, Fundusz

Odbudowy i Odporności, Erasmus+ itp.) połączone z zasięgiem zawodów EuroSkills i ustalonymi

standardami edukacyjnymi WorldSkills stanowią kompleksowy zestaw narzędzi do transformacji

kształcenia zawodowego w Europie. Cenne przykłady w tym obszarze można znaleźć w krajach, które

wykorzystały fundusze UE do: wsparcia reform w kształceniu zawodowym, zwiększenia atrakcyjności

sektorów i zaspokojenia zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych młodych specjalistów. Niektóre

państwa nawiązały bliską współpracę między instytucjami kształcenia zawodowego, partnerami

biznesowymi i organizacjami WorldSkills. Inne wykorzystały potencjał zawodów organizowanych przez

WorldSkills, aby przyciągnąć uczących się do sektora kształcenia zawodowego i promować doskonałość

w kształceniu zawodowym w Europie, w tym dzięki funduszom UE.

}

11:00 – 12:00

II SESJA. DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Kompetencje cyfrowe podstawą innowacyjnej gospodarki

Kompetencje cyfrowe podstawą przyszłej, nowej gospodarki

Kompetencje cyfrowe oraz nadążanie za szybkim rozwojem technologii wyzwaniem nie tylko

dla młodszych pokoleń, ale dla każdej generacji. Umiejętności cyfrowe kluczowe dla rozwoju

zawodowego, wolności pracy, eksploracji i realizacji pasji, komunikacji oraz aktywności w czasie wolnym,

a coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji i szkolnictwie zawodowym

oraz związana z tym konieczność zdefiniowania dobrodziejstw oraz zagrożeń, które za sobą niesie,

to jedno z największych cyfrowych wyzwań XXI wieku. Transformacja cyfrowa stała się również jednym

z priorytetów Komisji Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie w programach finansowania UE

na lata 20212027 (RRF, ESF+, Digital Europe, Erasmus+).


Kluczowe pytania w tym obszarze to:

Jak zaprojektować transformację systemu edukacji i szkoleń zawodowych uwzględniającą digitalizację oraz

szybkie zmiany technologiczne? W jaki sposób społeczeństwo cyfrowe i technologie mogą wpływać na nowe

podejście do nauki, pracy, odkrywania i realizowania pasji? Jak rozwój kompetencji cyfrowych wspiera

innowacyjną gospodarkę?

}

12:00 – 13:00

PRZERWA – LUNCH

}

13:00 – 14:00

III SESJA. DLA NOWEJ EDUKACJI I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Uniwersytety Europejskie i Centra Doskonałości Zawodowej

Uniwersytety Europejskie i Europejskie Centra Doskonałości Zawodowej

Uniwersytety Europejskie i Centra Doskonałości Zawodowej, jako część wizji nowej Europejskiej Przestrzeni
Edukacyjnej do 2025 roku, mają na celu wzmocnienie współpracy między interesariuszami edukacji

i szkoleń oraz biznesem w celu lepszego kształcenia ludzi w każdym wieku. Uniwersytety Europejskie

stanowią obecnie kluczowy obszar w kontekście transnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa

wyższego w całej Unii Europejskiej. Podobną rolę na polu szkolenia branżowego odgrywają Europejskie

Centra Doskonałości Zawodowej, które również stanowią jeden z istotnych komponentów programu

Erasmus+.


Kluczowe pytania w tym obszarze to:

Jak fundusze UE (np. Erasmus+, ESF+ itp.) wspierają wdrażanie koncepcji Uniwersytetów Europejskich

i Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)? Czym są Uniwersytety Europejskie i Centra Doskonałości

Zawodowej (CoVEs) oraz jakie korzyści przynoszą uczącym się, doktorantom i młodym badaczom?

Jak Uniwersytety Europejskie i CoVEs wspierają doskonałość badawczą i transfer wiedzy? W jaki sposób

Uniwersytety Europejskie i CoVEs ułatwiają transnarodową wymianę wiedzy i doświadczeń? Dlaczego

Uniwersytety Europejskie i Centra Doskonałości Zawodowej są uważane za klucz do innowacyjnej nauki,

badań i uczenia się?

}

14:00 – 14:10

PRZERWA KAWOWA

}

14:10 – 15:10

IV SESJA. DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Europejskie i globalne trendy w transformacji edukacji klimatycznej i rozwój zielonych kompetencji dla sprawiedliwej transformacji na rynku pracy

Europejskie i globalne trendy w transformacji edukacji klimatycznej i rozwój zielonych kompetencji dla sprawiedliwej transformacji na rynku pracy

Jedno z kluczowych wyzwań XXI wieku obejmuje: radzenie sobie z kryzysem klimatycznym, promowanie niskoemisyjnej gospodarki z uwzględnieniem zasad sprawiedliwej transformacji, rozwijanie sektora energii odnawialnej oraz osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych zgodnie z Porozumieniem Paryskim i Europejskim Zielonym Ładem. Warto podkreślić, że różne fundusze UE (Fundusz Odbudowy i Odporności, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Europejski Fundusz Społeczny Plus, Erasmus+) zapewniają znaczące wsparcie dla rozwoju zielonych kompetencji. Komunikat z 1 lutego 2023 r. dotyczący Planu Przemysłowego Zielonego Ładu nadaje nowy wymiar konieczności przyspieszenia rozwoju umiejętności w zakresie zielonej transformacji (umiejętności stanowią jeden z jego czterech filarów).Podniesienie świadomości w zakresie skutków zmian klimatycznych, strategii ich łagodzenia oraz adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości klimatycznej jest również jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. To zobowiązanie znajduje odzwierciedlenie w Deklaracji w sprawie Edukacji i Świadomości (COP20), Deklaracji w sprawie Dzieci, Młodzieży i Działalności Klimatycznej (COP25) oraz w Europejskiej Deklaracji w sprawie edukacji globalnej do 2050 r., w których wzywa się rządy do wprowadzenia tematów związanych z klimatem do programów nauczania szkolnego oraz włączenia potrzeby budowania świadomości
klimatycznej w narodowe plany rozwoju i strategie dotyczące zmian klimatu.

Kluczowe pytania w tym obszarze to:
Jak możemy podnosić świadomość klimatyczną młodszego pokolenia i rozwijać zielone kompetencje oraz

umiejętności? Dlaczego edukacja i szkolenia są kluczowe dla osiągnięcia gospodarki o zerowej emisji

i rozwoju technologii? Jakie są europejskie i globalne doświadczenia we wdrażaniu edukacji i szkoleń

związanych z ekologią? Jak możemy budować strategie klimatyczne dla nauczania i uczenia się w edu kacji

i szkoleniach? Jakie założenia sprawiedliwej transformacji realizującej postulat sprawiedliwości

społecznej i międzypokoleniowej?

}

15:10 – 15:20

PRZERWA KAWOWA

}

15:20 – 16:40

V SESJA. DLA LEPSZEGO ŻYCIA

Inkluzja społeczna, dostępność i solidarność

Inkluzja społeczna, dostępność i solidarność


Solidarność i integracja w polityce edukacyjnej, szkoleniowej oraz w polityce dotyczącej umiejętności jako
narzędzia zapewnienia inkluzji społecznej. Promowanie doskonałości nie polega tylko na wspieraniu najlepszych, ale również na realizacji idei No one left behind, przykładowo w odniesieniu do młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie uczestniczą w systemie szkoleń (NEET). Przekłada się to również na dorosłych potrzebujących podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania, zgodnie z celami Europejskiego
Roku Umiejętności. Filar praw społecznych UE określa zasady i prawa istotne dla sprawiedliwych i dobrze
funkcjonujących rynków pracy oraz systemów opieki społecznej w Europie XXI wieku. Niezwykle ważne stało się promowanie różnorodności, integracji i sprawiedliwości społecznej w instytucjach edukacyjnych, szkoleniowych oraz w polityce dotyczącej umiejętności. Warte poznania i promowania są dobre praktyki tworzenia włączających środowisk edukacyjnych i szkoleniowych oraz główne założenia polityk dostępności w europejskich i globalnych systemach edukacyjnych. Nowe wyzwania obejmują: rozwiązywanie problemu nierówności edukacyjnych, integrację uchodźców z Ukrainy w zakresie edukacji i szkoleń oraz wsparcie marginalizowanych uczniów i grup zagrożonych, również poprzez współpracę z przedsiębiorstwami.

Kluczowe pytania w tym obszarze to:
Jakie rozwiązania promują Europejski Fundusz Społeczny Plus i Erasmus+ w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i bezrobociu? Rola edukacji w kształtowaniu empatii, tolerancji i zrozumienia. Jak instytucje edukacyjne i szkoleniowe wspierają uczących się oraz personel E&T z Ukrainy? Globalne i europejskie programy wsparcia dla młodzieży z Ukrainy. Jakie są podstawy i zasady polityk dostępności weuropejskichiglobalnychsystemachedukacyjnych?Dlaczego program Erasmus+ jest kluczem do interdyscyplinarności, tolerancji i otwartości?

}

16:40 – 17:15

VI SESJA. PODSUMOWANIE KONGRESU

Konkluzje, postulaty na przyszłość