Program 

Piątek, 2 października 2020 r.

}

15:00 – 15:15

Otwarcie Kongresu
Wprowadzenie do problematyki Kongresu

dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

}

15:15 – 15:45

Wykład

Udział w międzynarodowych programach edukacyjnych jako przygotowanie do uczenia się i nauczania w przyszłości

Marek Zając, Członek Rady Programowej Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji

 

}

15:45 – 16:30

Równoległe sesje i warsztaty tematyczne

Michał Pachocki
Ekspert, Zespół Analityczno-Badawczy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

dr Rafał Maliszewski
Wicedyrektor, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach

Małgorzata Posacka
Dyrektor, Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Sesja 1

Erasmus zmienia edukację szkolną na plus. Mobilność – innowacje – współpraca międzynarodowa

Zarówno mobilności zagraniczne, jak i realizacja projektów współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+ stwarzają niepowtarzalną szansę na rozwój szkół. Sesja posłuży pokazaniu, że korzyści odnoszą nie tylko uczestnicy wyjazdów edukacyjnych, ale też szersza społeczność szkolna oraz lokalna. Przedstawione zostaną ciekawe projekty oraz innowacyjne rezultaty, które warto upowszechniać, a także skala zmian, jakie nastąpiły dzięki programowi. Będzie się można przekonać, jak wygląda realizacja projektu z perspektywy szkoły i jak program może wpłynąć na wyrównywanie szans edukacyjnych. Przybliżone zostaną też wyzwania, jakie stoją przed współczesną szkołą.

Dominika Matuszak
Dziennikarka, TVP Kultura, TVP2

Józef Sokolik
Dyrektor, Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, Członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

Piotr Stadnicki
Absolwent stażu Erasmusa+, Absolwent Roku 2020 Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie

Joanna Żebrowska
Dyrektor, Zespół Szkół nr 7 w Tychach, Członkini Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

Sesja 2

Zawodowy Erasmus+ odporny na przyszłość?

Zawodowy Erasmus+ jest synonimem innowacyjności i wysokiej jakości kształcenia w szkolnictwie branżowym i technicznym w Polsce. Nowa edukacja zawodowa, którą beneficjenci budują w projektach mobilności i w ramach partnerstw strategicznych, jest oparta na strategiach lokalnego i regionalnego rozwoju. Dzięki kluczowemu partnerstwu z pracodawcami jest też zgodna z oczekiwaniami rynku pracy. Modernizacja oferty i treści kształcenia, którą uzupełnia bogaty wybór wyjazdów edukacyjnych, zwłaszcza staży zagranicznych dla uczniów i kadry, przyczynia się do zwiększania atrakcyjności tej ścieżki edukacji. Technikum lub szkoła branżowa coraz częściej stają się szkołą pierwszego wyboru dla młodych ludzi.

Agata Konarska
Dziennikarka, TVP

David Gaboriaud
Stypendysta Erasmusa w roku 2006, Absolwent, Wyższa Szkoła Biznesu w Amiens, Francja

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr hab. inż. Paweł Śniatała
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Politechnika Poznańska

Sesja 3

Cyfrowa uczelnia XXI wieku – mrzonka, szansa czy konieczność? Jak program Erasmus pomógł szkołom wyższym we wprowadzaniu kształcenia zdalnego

W czasie ponad 30-letniej działalności w Europie i ponad 20-letniej
w Polsce program Erasmus wpłynął na: ludzi (ich wiedzę i kompetencje), uczelnie (ich otwartość na współpracę międzynarodową i jej wykorzystywanie jako narzędzia do poprawy kształcenia) oraz systemy szkolnictwa wyższego (ich harmonizację i uelastycznienie). Okazało się, że dzięki realizacji różnego typu projektów Erasmusa uczelnie łatwiej dostosowały się do warunków kształcenia zdalnego.
Udział w sesji umożliwi zapoznanie się z przykładami działań inspirowanych współpracą z uczelniami z całego świata oraz z tym, co czeka Erasmusa w najbliższej przyszłości, w latach 2021-2027.

Kuba Marcinowicz
Dziennikarz, TVP3, Polskie Radio

Jarosław Marciszewski
Koordynator projektów, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Ewa Smuk-Stratenwerth
Dyrektor, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „ZIARNO” – Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Grzybów

Sesja 4

Różnorodność w edukacji dorosłych z perspektywy Erasmusa+

Podczas sesji będzie można przekonać się, jak bardzo sektor Edukacja dorosłych programu Erasmus+ jest różnorodny pod względem typów organizacji, grup docelowych i rozwijanych kompetencji, mimo że zajmuje się wyłącznie niezawodową edukacją dorosłych.
Beneficjentami sektora są organizacje pozarządowe różnego typu, w tym te działające na terenach wiejskich lub na rzecz osób niepełnosprawnych, zajmujące się edukacją proekologiczną, prozdrowotną, rodzicielską lub prowadzące Uniwersytety Trzeciego Wieku czy Uniwersytety Ludowe. Rosnącą grupą beneficjentów są instytucje kultury: biblioteki, muzea i domy kultury, w których rozwijane są praktycznie wszystkie kompetencje kluczowe dorosłych.
Projekty dotyczące rozwoju w obszarze niezawodowym są realizowane również przez publiczne instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej, jednostki administracji publicznej, jak też firmy edukacyjne oraz uczelnie prowadzące np. Uniwersytet Otwarty lub UTW.
Każda z tych organizacji zajmuje się inną grupą docelową (od osób z niskimi umiejętnościami, poprzez niepełnosprawnych, seniorów, rodziców, lokalnych mieszkańców, na osobach rozwijających swoje pozazawodowe zainteresowania kończąc). Poszczególne grupy mają różne, specyficzne potrzeby rozwojowe, ale praktycznie wszystkie działania projektowe dotyczą wspierania rozwoju kompetencji kluczowych dorosłych.
Tematyka projektów w tym sektorze bardzo często dotyczy rozwoju osób dorosłych wymagających szczególnego wsparcia, pochodzących z grup defaworyzowanych, trudniej radzących sobie w życiu, często z niższymi umiejętnościami podstawowymi.

Daniel Misiewicz
Aktor, Trener, Wykładowca, Warszawska Szkoła Filmowa

Krzysztof Grynienko
Ekspert, Trener, Centrum Rozwiązań Systemowych we Wrocławiu

Sesja 5

Narzędzia i możliwości edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą

Minęło siedem lat funkcjonowania programu Erasmus+, siedem lat, które w sektorze Młodzież zaowocowały obfitością projektów oraz narzędzi pracy z młodymi ludźmi, które na stałe wpisały się w warsztat trenerów, liderów i nauczycieli.
Podczas panelu nastąpi prezentacja tego, w jaki sposób metody edukacji pozaformalnej – w tym narzędzia online – wzbogacają i zwiększają efektywność procesu uczenia się młodych osób.
Szerzej zostanie także omówiona gra edukacyjna „New Shores – a Game for Democracy”, w której uczestnicy przenoszą się na tajemniczą wyspę i stają w obliczu niełatwych decyzji, wpływających na losy tego miejsca i jego mieszkańców. Warto przekonać się, jak skończy się ta historia.

Jolanta Gradowska
Ekspert, Krajowe Biuro eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Anna Pławecka
Ambasadorka programu eTwinning, Trenerka kursów online, Nauczycielka dyplomowana języka angielskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie

Katarzyna Sopolińska
Ambasadorka programu eTwinning, Trenerka warsztatów komputerowych i kursów online, Nauczycielka dyplomowana języka angielskiego i historii, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

Sesja 6

Program eTwinning – 15 lat kreatywnej edukacji

Od 2005 r. eTwinning umożliwia szkołom prowadzenie wspólnych, międzynarodowych działań
za pośrednictwem internetu i nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Łączy nauczycieli i uczniów z 44 krajów, którzy przez 15 lat zrealizowali ponad 300 tys. projektów, w tym prawie 35 tys. z udziałem polskich eTwinnerów. W Polsce program eTwinning jest niezwykle popularny. W jego ramach projekty realizuje niemal 18 tys. szkół i 70 tys. nauczycieli – entuzjastów nowoczesnej edukacji.
Sesja będzie okazją do spojrzenia na piętnastoletnią działalność programu z punktu widzenia nauczyciela-praktyka, pracującego z programem od samego początku. Umożliwi przyjrzenie się kolejnym etapom rozwoju nauczycielskiego warsztatu pracy. Będzie można zobaczyć, w jaki sposób program eTwinning pozytywnie wpływa na rozwój kreatywności uczniów i nauczycieli oraz jak realizacja projektów eTwinning angażuje w działania międzynarodowe całą społeczność szkolną.

Patryk Kuniszewicz
Dziennikarz, Polskie Radio

Eliza Bujalska
Założycielka i Szefowa, Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU w Mińsku Mazowieckim

Celia Cortez Martinez
Wolontariuszka, Europejski Korpus Solidarności

Kalina Strzałba-Krawczyk
Ekspert, Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Sesja 7

Jak wolontariat międzynarodowy Europejskiego Korpusu Solidarności zmienia szkoły i przedszkola w Polsce

Europejski Korpus Solidarności – czy placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) mogą korzystać z programu? Jak zmienia się obraz polskiej szkoły, która gości zagranicznych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności. Co robią wolontariusze? Jak wygląda współpraca pomiędzy szkołami i wolontariuszami? Czy wolontariusze mogą prowadzić lekcje językowe? Uczestnicy sesji będą mogli usłyszeć odpowiedzi na te i podobne pytania.
Polska na arenie międzynarodowej przoduje w dofinansowaniu projektów angażujących wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.
W trakcie sesji będzie się można przekonać o tym, że zaangażowanie zagranicznych wolontariuszy w działania szkoły wywiera pozytywny wpływ na uczniów, społeczność szkolną i środowisko lokalne.

Krzysztof Łoniewski
Dziennikarz, Polskie Radio

Tadeusz Wojciechowski
Pełnomocnik Zarządu ds. projektów specjalnych, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Danuta Dmowska-Andrzejuk
Minister Sportu

dr Grzegorz Botwina
Koordynator, Akademia Zarządzania Sportem, Instytut Sportu

Łukasz Szeliga
Prezes, Polski Komitet Paraolimpijski

Małgorzata Szukalska-Wrona,
Członkini Komitetu Erasmusa+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Komisji Europejskiej, Ministerstwo Sportu

Sesja 8

Jeden Sport – jedna edukacja – jedno marzenie

Podczas sesji zostanie przedstawiona krótka historia, cele i osiągnięcia programu Erasmus+ Sport. Nastąpi także prezentacja ciekawych polskich projektów zrealizowanych w latach 2014-2020. Odbędzie się dyskusja o roli sportu powszechnego i możliwości wsparcia działań organizacji zajmujących się sportem poprzez udział w projektach Erasmus+ Sport. Rozmowa z panią minister sportu i ekspertami oraz wypowiedzi sportowych mistrzów i ambasadorów Europejskiego Tygodnia Sportu wskażą, jak można działać na jego rzecz. Pojawią się odpowiedzi na pytania: Czego mogą oczekiwać beneficjenci akcji Sport w nowym programie? Czy e-sport to nowy kierunek aktywności? Jaką pomoc oferuje polskim beneficjentom program Erasmus+ Sport?

Elżbieta Kielak
Koordynatorka, Projekt „Między Innymi”, Trenerka

Marek Pankiewicz
Prezes Zarządu, Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego

Andrij Pavlovych
Koordynator, Zespół Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Anna Szlęk
Psycholożka, Trenerka, Edukatorka w projekcie „Między Innymi”

Sesja 9

Różnorodność kulturowa w praktyce

Podczas sesji przedstawione będą doświadczenia wdrażanego już od 10 lat przez FRSE programu edukacji międzykulturowej dla młodzieży studenckiej „Między innymi” oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrej praktyki projektów młodzieżowych realizowanych w ramach międzyrządowych programów bilateralnych: Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewskiego Funduszu Wymian Młodzieży. Ponadto pokazana będzie paleta możliwości współpracy młodzieży  z krajami Partnerstwa Wschodniego – regionem niezwykle ciekawym i różnorodnym, do kontaktów i nawiązywania partnerstw z którym zachęca Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu.

Marek Zając
Członek Rady Programowej Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji

Gabriel Maj
Absolwent, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Elżbieta Marczyk
Dyrektor, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina w Krakowie

Sesja 10

PO WER – moc do zmiany!

W czasie sesji będzie można poznać kilkuletnie doświadczenia FRSE w realizacji programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwój) finansowanego ze środków EFS (Europejski Fundusz Społeczny). Zaprezentowany zostanie szeroki zakres projektów objętych wsparciem, ich rezultaty oraz nowe autorskie inicjatywy (PMU, Szansa). Będzie to czas dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i wnioskami wynikającymi z realizacji projektów międzynarodowych. Planowane jest także przedstawienie możliwości realizacji projektów w dobie pandemii (wypracowane rozwiązania i możliwości działań online, przykłady dobrej praktyki).

dr Ewa Guz
Wykładowca, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Warsztat 1 (Warsztat w języku angielskim)

Jak skutecznie nauczać online i offline mówienia w języku obcym?

Warsztat będzie poświęcony rozwijaniu płynności w mowie w języku angielskim jako obcym oraz zasadom nauczania mówienia na różnych poziomach biegłości językowej podczas zajęć analogowych i online. Omówione zostaną też krótko przyczyny trudności z mówieniem w języku obcym (potocznie zwane blokadą językową) i zaproponowane metody/techniki radzenia sobie z nimi w klasie i w środowisku zdalnym.

How to teach speaking in a foreign language in an offline and online environment?

The workshop focuses on developing oral fluency in English as a foreign language in a formal setting both online and offline.
The workshop also looks at the reasons for difficulties with speaking in a foreign language frequently experienced by foreign language learners (commonly known as the language block). The principles of teaching speaking at various levels of language proficiency during analogue and online classes are presented. A range of methods and techniques of dealing with FL speaking difficulties online and offline are suggested and illustrated with examples of speaking activities.

dr Marlena Deckert
Wykładowca, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Wykładowca, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Warsztat 2 (Warsztat w języku francuskim)

Mediacja językowa w praktyce

Celem warsztatu jest pokazanie nauczycielom różnych zadań językowych o charakterze mediacyjnym. Zostanie zaprezentowane ich zastosowanie za pomocą narzędzi cyfrowych umożliwiających utrzymanie i wzmocnienie skutecznego kontaktu nauczyciela z uczniem/uczniami oraz uczniów między sobą, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pracy na odległość. Proponowane aktywności i ćwiczenia przeznaczone dla różnych poziomów biegłości językowej, z naciskiem na interakcje, mają za zadanie mobilizację w uczniach odpowiednich postaw i strategii mediacyjnych rozwijających efektywną komunikację językową.

Médiation en classe de langue

La communication efficace est un art où la médiation joue un rôle crucial, tout en permettant de mettre en rapport des langues et cultures. Dans cet atelier, nous proposons quelques idées pour élaborer des tâches langagières s’appuyant sur des stratégies de médiation, en vue du développement de la compétence communicative des apprenants aux niveaux communs de référence élémentaire et indépendant.
Les activités proposées tendent à diversifier les interactions avec et entre les apprenants via des outils numériques qui permettent de travailler à distance de manière collaborative. Les interactions mises en place à travers les tâches langagières ont pour l’objectif de susciter une attitude de médiation qui favorise une communicaction langagière efficace.

dr Przemysław Wolski
Wykładowca, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Warsztat 3 (Warsztat w języku niemieckim)

Jak sztuczna inteligencja pomaga w rozwoju sprawności mówienia

Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcieliby w większym stopniu wykorzystać media cyfrowe w rozwijaniu produkcji i interakcji ustnej swoich uczniów. Podczas warsztatu będzie można poznać model metodyczny, który ułatwi planowanie i prowadzenie zarówno zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych oraz przygotowanie autorskich materiałów. Zostaną zaprezentowane nieskomplikowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które pomogą usprawnić przygotowanie atrakcyjnych i efektywnych zajęć. Uczestnicy przekonają się, że korzystanie z tych prostych sposobów pozwoli im zaoszczędzić sporo czasu i umożliwi uczniom bezstresową naukę skutecznego porozumiewania się w języku obcym.

Wie künstliche Intelligenz hilft, die Sprechfertigkeit zu entwickeln

Der Workshop richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die bei der Entwicklung der mündlichen Produktion und Interaktion ihrer Schülerinnen und Schüler verstärkt digitale Medien einsetzen möchten. Während des Workshops werde ich ein methodisches Modell vorstellen, das die Planung und Durchführung sowohl eines Präsenz- als auch eines Fernunterrichts erleichtern wird. Es wird auch bei der Vorbereitung eigener Materialien behilflich sein.
Ich werde unkomplizierte, auf künstlicher Intelligenz basierende Werkzeuge vorstellen, die helfen werden, einen attraktiven und effektiven Unterricht vorzubereiten. Die Teilnehmer werden erkennen, dass sie mit diesen einfachen Verfahren viel Zeit sparen und die Lernenden in die Lage versetzen können, ohne Stress effektiv in einer Fremdsprache zu kommunizieren.

Monika Malinowska
Wykładowca, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Warsztat 4 (Warsztat w języku polskim)

Jak zmienia się komunikacja podczas zdalnej edukacji? Czy nauczyciel powinien być youtuberem?

Warsztat skierowany do nauczycieli, którzy prowadzą zdalne nauczanie. Będzie okazja, by przyjrzeć się nowym formom komunikacji, jakie stwarza nauczanie online, oraz metodom budowania dobrej relacji z uczniami podczas zdalnego nauczania języków obcych. Można się będzie także przekonać, czy sposób, w jaki mówimy i jesteśmy odbierani ma znaczenie dla jakości przekazu. Podjęty zostanie temat, czy nauczyciel powinien być youtuberem, po to by zainteresować młodych ludzi i zachęcić ich do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Pojawi się również kwestia technicznych aspektów zajęć online (ustawienie kamery, dobór tła, światło, jakość dźwięku). Warsztat oparty jest na doświadczeniach pracy z osobami uczącymi języków obcych i studentami oraz nauczycielami kształconymi w tym zakresie.
}

16:30 – 16:45

Wykład  

Prezentacja nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027

Znaczenie rozwoju edukacji dla dobrostanu społeczeństwa jest niezaprzeczalne. Potwierdzili to politycy europejscy, którzy mimo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Europa i świat, zdecydowali, że programy europejskie wspierające podnoszenie kompetencji obywateli poprzez edukację, kulturę, sport muszą być realizowane.

Z oferty programu Erasmus+ będziemy mogli nadal korzystać. Czy ulegnie ona istotnym zmianom? Czy nas czymś zaskoczy? Jak duże fundusze zostaną przeznaczone na okres 2021-2027? Jakie działania będzie można realizować? Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone na III Kongresie. Warto być wtedy z nami!

dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

}

16:45 – 17:25

Wręczenie nagród laureatom konkursu
European Language Label i EDUinspiracje

Honorowi goście III Kongresu

}

17:25 – 17:30

Podsumowanie Kongresu

dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Organizator

Współorganizator

Partner

Patronat

Patronat medialny

Patronat

Patronat medialny

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Skontaktuj się z nami