Rada Programowa Kongresu

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Uniwesytet Śląski, KRASP

Autor 3 książek i ponad 70 artykułów z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego oraz językoznawstwa stosowanego, koordynator krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, twórca szkoły badawczej opisu języka zorientowanego obiektowo stosowanego w modułach tłumaczenia automatycznego.
W 1974 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim, w którym pełnił obowiązki m.in. dziekana Wydziału Filologicznego (1996-2002), dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej (2002-2005), dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki oraz kierownika Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki i funkcję rektora (2008-2016).
W środowisku akademickim pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2008-2012), przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2012-2016), wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017- 2021). Aktualnie jest rzecznikiem KRASP, przewodniczącym Zespołu Bolońskiego KRASP, przewodniczącym Rady Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Członek organizacji akademickich: European University Association, wybrany do zarządu EUA w latach 2015-2019, aktualnie jest członkiem EUA Nominations Committee, Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Komisji ds. Etyki w Nauce przy PAN, i towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Société Linguistique de Paris, Cognitive Science Society, Euroscience, European Philosophy of Science Association i American Association For The Advancement of Science.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2014) i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (2018).
Za działalność i osiągnięcia uhonorowany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Orderem Kawalera Palm Akademickich (Francja, 2006), Orderem Kawalera Legii Honorowej (Francja, 2014), Medalem Oficera Orderu Leopolda (Belgia, 2016), Medalem 50-Lecia Uniwersytetu Śląskiego (2018).
W 2019 roku został wyróżniony przez Uniwersytet Śląski nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych.

dr hab. Ewa Chmielecka

Szkoła Główna Handlowa, Zespół Boloński KRASP

Profesor nadzwyczajna Szkoły Głównej Handlowej. Do 2018 r. kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej w Instytucie Gospodarstwa Społecznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce edukacyjnej i filozofii nauki. Autorka ok. 150 publikacji – książek i artykułów poświęconych tym zagadnieniom.

Jest ekspertem krajowym i międzynarodowym w obszarze polityki edukacyjnej,
w szczególności zajmuje się systemami i organizacją edukacji wyższej, w tym Ramami kwalifikacji i uczeniem się przez całe życie oraz zapewnianiem jakości kształcenia. W latach 2008-2017 reprezentowała Polskę w Grupie Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej. W latach 2017-2020 kierowała projektem programu Erasmus+ DASCHE (Development, assessment and validation of social competences in higher education).

W latach 2006-2016 była Ekspertem Bolońskim, a w latach 2011-2015 członkinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komitetu „Etyka w nauce” i Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (2008-2018). W 2009 r. została uhonorowana przez Parlament Studentów RP tytułem Autorytet Roku, a w 2016 r. odznaczona Medalem KEN.

dr hab. Ewa Giermanowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Socjolog, pracownik naukowy w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w socjologii pracy i polityce zatrudnienia. Znaczące miejsce w jej zainteresowaniach badawczych zajmuje problematyka zatrudnienia młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz społecznych aspektów kształtowania się stosunków pracy. Autorka ekspertyz i analiz dla instytucji rządowych, samorządowych i organizacji obywatelskich.
Jest członkiem Zarządu Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Jury Nagrody im. prof. A. Matejki za najlepszą pracę doktorską z zakresu socjologii pracy. Autorka rozdziału dotyczącego Polski w Youth Wiki pt. Employment & Entrepreneurship.

prof. dr hab. Hanna Komorowska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, przewodnicząca Jury ELL

Była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polski delegat w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy, członek powołanej przez Unię Europejską Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności, konsultant Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Przewodniczy Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label, jest ekspertem grupy Training and Consultancy ECML, rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEiN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

V-ce Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Profesor w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej uczelni (2016-2020); dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010-2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007-), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007-2011), zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017).

Jest autorem ponad 600 artykułów, autorem, współautorem, redaktorem naukowym 93 druków zwartych. Promotor w 46 przewodach doktorskich, recenzent w 120 przewodach doktorskich i 38 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor koncepcji modelu czynności poznawczych, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Profesor nauk społecznych, rektor Akademii Leona Koźmińskiego (2020-2024), dyrektor Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członek dwóch Komisji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP): Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką oraz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych, członek EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Od 2020 r. pełni funkcję prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-2018 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji.

W pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego. Interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek i opracowań. Autor książki „Transformacja cyfrowa – perspektywa marketingu” (PWN, 2019) oraz redaktor i współautor podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk.

W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję prorektora ds. współpracy zagranicznej, odpowiadał za całościową strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni. Jest także koordynatorem programu Koźmiński MBA Cyfrowa Transformacja oraz kierownikiem studiów podyplomowych związanych z wpływem technologii cyfrowych na zarządzanie i marketing.

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe. W 2014 r. wyróżniony przez Ministra NiSW Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2015 r. wyróżniony statuetką LUMEN wręczaną liderom zarządzania uczelnią. W 2017 r. wyróżniony statuetką EDUinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji. W 2020 r. wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez Fundację „Perspektywy”.

prof. dr hab. inż Arkadiusz Mężyk

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024, dziekan macierzystego Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016. Stopień doktora uzyskał w 1994 r., doktora habilitowanego w 2002 r., w 2007 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.

W 2008 r. został powołany w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach, gdzie od 2009 r. był dyrektorem ds. technicznych, a następnie dyrektorem ds. rozwoju (do 2011). Był jednym z inicjatorów utworzenia na uczelni Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którym kierował w latach 2014-2015.

Od 2011 r. jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w latach
2011-2015 uczestniczył w pracach Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. Od 2020 r. pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN. W latach 2014-2016 był wiceprzewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych. Od 2018 r. jest wiceprezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, od 2020 r. członkiem Śląskiego Forum Ekspertów, a od 2021 r. – Akademii Inżynierskiej w Polsce. W roku 2019 wybrany na zastępcę przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, a w roku 2020 na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich w kadencji 2020-2024.

W dorobku naukowym prof. A. Mężyka znalazło się 180 publikacji naukowych, 6 monografii naukowych, 18 patentów, 2 wzory przemysłowe, 9 zgłoszeń patentowych, 14 zakończonych przewodów doktorskich w charakterze promotora.

Prof. Mężyk został uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, „Diamentowym Inżynierem” Przeglądu Technicznego, Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej, Nagrodą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” – Promotor Polski oraz tytułem doktora honoris causa Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi.

Główne obszary badawcze to: dynamika maszyn, mechatronika oraz projektowanie pojazdów wojskowych.

Witold Naturski

p.o. Dyrektora, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Ekonomista, urzędnik mianowany instytucji europejskich, p.o. dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W latach 2004-2016 pracował w Parlamencie Europejskim, m.in. jako doradca w Gabinecie Przewodniczącego PE. W kadencji 2006-2010 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Obecnie kieruje również Zespołem Sekcji Politycznej PKE odpowiedzialnym za relacje z organami polskiej administracji centralnej i regionalnej.

dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2007 uzyskał, na tej samej uczelni, stopień doktora nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo.

Wieloletni członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2017-2018 współtworzył nową podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

Autor wielu artykułów dotyczących modelu współpracy nauki z biznesem oraz edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą (m.in. w „Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics” oraz w tak renomowanych wydawnictwach, jak Cambridge i Multilingual Matters).

Ze względu na swoje zasługi w obszarze nauki dr Paweł Poszytek został mianowany członkiem Rady Programowej International Institute of Informatics and Systemics (2019).

Od maja 2016 roku jest dyrektorem generalnym FRSE – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a 21 października 2020 r. został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do składu Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W ramach działalności FRSE odpowiada m.in. za stworzenie polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label. Od 2017 r. pełni również obowiązki oficjalnego delegata WorldSkills Poland.

Ponadto muzyk, kompozytor i autor tekstów mający na swoim koncie kilka płyt oraz doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

dr hab. Rafał Wiśniewski

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Socjolog i menedżer, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, wykładowca, dr hab., prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; były wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; organizator i dyrektor  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej „Eufonie”; członek Rady CBOS, Rady Naukowej Biblioteki Narodowej oraz Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Prowadzi badania i jest autorem publikacji dotyczących socjologii kultury i komunikacji międzykulturowej.

Marek Zając

Publicysta i prezenter, autor książek i scenarzysta, trener i doradca medialny

Absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; doświadczenie praktyczne zdobywał w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Był szefem działu religijnego „Tygodnika Powszechnego” i wicenaczelnym „Przekroju”. W TVP prowadził kilkanaście różnych programów – od „Kawa czy herbata” po „Spór o historię”, „Między ziemią a niebem” i liczne uroczystości państwowe. Kierował także „Informacjami kulturalnymi”.
Scenarzysta filmów dokumentalnych i edukacyjnych, autor kilku książek i wywiadów-rzek (m.in. „Kościół bez znieczulenia”, „Mój Auschwitz”, „Felietony diabelskie” i „Pędzę jak dziki tapir”). Nagradzany za działalność medialną, za zaangażowanie społeczne odznaczony Krzyżem Zasługi.

Przez dwanaście lat był sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP, obecnie przewodniczy Radzie Fundacji Auschwitz-Birkenau. Zasiada w Radzie ds. Nauczania o Holokauście przy Ministrze Edukacji i Nauki, rozwijając nowoczesną edukację przede wszystkim w sferze Pamięci. Od lat blisko współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, jest wiceprezesem Zarządu SkillsPoland. Dyrektor kanału Polsat Rodzina.

prof. Krzysztof Zanussi

Reżyser, producent, scenarzysta

Reżyser, producent, scenarzysta. Autor znanych na całym świecie filmów: „Struktura kryształu” (1968), „Iluminacja” (1973), „Barwy ochronne” (1976), „Constans” (1980), „Rok spokojnego słońca” (1984), „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest” (1988), „Cwał” (1996), „Persona non grata” (2004), „Rewizyta” (2009), „Obce ciało” (2014); „Eter” (2018), nagradzanych na wielu międzynarodowych festiwalach m.in. w Cannes, Wenecji, Locarno, Moskwie, Chicago, Montrealu, Berlinie, Tokio. Krzysztof Zanussi reżyseruje także spektakle teatralne, wystawiane na całym świecie oraz jest autorem kilku książek. Doktor honoris causa wielu renomowanych uczelni, prowadzi wykłady dla studentów w wielu krajach.

W latach 1979-2019 dyrektor Studia Filmowego TOR. Producent filmów m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki Holland i wielu innych. Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca Collegium Civitas.

Organizator

Współorganizator

Partnerzy merytoryczni

Patronat honorowy

Patronat medialny

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Skontaktuj się z nami