Rada Programowa Europejskiego Dnia Języków

dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2007 uzyskał, na tej samej uczelni, stopień doktora nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo.

Wieloletni członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2017-2018 współtworzył nową podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

Autor wielu artykułów dotyczących modelu współpracy nauki z biznesem oraz edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą (m.in. w „Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics” oraz w tak renomowanych wydawnictwach, jak Cambridge i Multilingual Matters).

Ze względu na swoje zasługi w obszarze nauki dr Paweł Poszytek został mianowany członkiem Rady Programowej International Institute of Informatics and Systemics (2019).

Od maja 2016 roku jest dyrektorem generalnym FRSE – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a 21 października 2020 r. został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do składu Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W ramach działalności FRSE odpowiada m.in. za stworzenie polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label. Od 2017 r. pełni również obowiązki oficjalnego delegata WorldSkills Poland.

Ponadto muzyk, kompozytor i autor tekstów mający na swoim koncie kilka płyt oraz doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

dr Paweł Pyrka

Prodziekan Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (SWPS)

Koordynator specjalności filologia angielska oraz prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z gramatyki, literatury amerykańskiej oraz teorii literatury i kultury. Jego praca doktorska poświęcona była złotej erze literatury pulp w USA. Autor publikacji o twórczości E. A. Poe, H. P. Lovecrafta i S. Grabińskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą literatury i kultury popularnej, fikcji interaktywnej, studiów nad pamięcią oraz współzależności między technologią a kulturą.

dr Danuta Romaniuk

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, anglistka. Współautorka koncepcji i programu dwuprzedmiotowego kształcenia nauczycieli języków obcych na profilu praktycznym – modelu równoległego kształcenia nauczycieli w oparciu o mocną podbudowę akademicką i profesjonalne przygotowanie praktyczne. Koordynator mobilności organizujący działania w ramach programu Eramus+, członek projektu Intluni, zaangażowana w umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, The Salzburg Seminar, The Balch Institute w Filadelfii, Freie Universität
w Berlinie, Glasgow University i Uniwersytetu Turyńskiego.

Zainteresowania zawodowe obejmują tendencje w edukacji w wymiarze globalnym oraz zastosowanie kultury i literatury w nauczaniu języków obcych w perspektywie transatlantyckiej i globalnej, a szczególnie podejścia wspierające budowanie kodu kulturowego i tożsamości kulturowej oraz rozwijające dialog interkulturowy.

dr Marcin Smolik

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Absolwent anglistyki (UMCS). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i językoznawstwa stosowanego. Specjalista w zakresie pomiaru znajomości języka obcego oraz metod ilościowych i jakościowych. Do roku 2012 pracował jako adiunkt w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (obecnie Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego) UMCS w Lublinie. W latach 2012-2013 kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego CKE, a od 2014 r. – dyrektor CKE.
W latach 2012-2016 członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Language Assessment Quarterly”, od 2021 r. – redaktor naczelny czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2016-2017 koordynator zespołu ekspertów do prac
nad tworzeniem  Podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języków obcych nowożytnych dla wszystkich etapów kształcenia. W latach 2016-2020 zastępca przewodniczącego Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników do języka angielskiego.

Organizator

Współorganizator

Partnerzy merytoryczni

Patronat honorowy

Patronat medialny

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Skontaktuj się z nami