Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski prelegent1

Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Rektor tej Uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010-2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007-), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (2007-2011), zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017).

Autor ponad 580 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 89 druków zwartych; promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.

dr Paweł Poszytek prelegent7

Członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej; m.in od 2003 członek grupy konsultacyjnej ds. wdrożenia w Polsce Europejskiego Portfolio Językowego. W latach 2004–2009 członek grupy konsultacyjnej ds. tworzenia polityki językowej Unii Europejskiej. Ponadto: członek roboczej grupy językowej w ramach programu Edukacja i Szkolenia 2010 wspierającego strategię lizbońską oraz członek grupy eksperckiej powołanej przez Komisję Europejską - ELIN Europejska Sieć Inspektorów Językowych. Ponadto jest koordynatorem projektu Rady Europy „Country Profile”. W okresie 2017–2018 współtwórca nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Jest twórcą polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Komisji Europejskiej. W ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełnił w latach 1998–2011 stanowisko koordynatora, a następnie wicedyrektora i dyrektora unijnych programów edukacyjnych: LINGUA, eTwinnig, SOCRATES/Uczenie się przez całe życie. Od maja 2016 pełni funkcję dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Martine Reicherts prelegent2

Ukończyła studia prawnicze w Luksemburgu i Paryżu. Karierę zawodową rozpoczęła jako prawnik w Luksemburgu. W roku 1984 rozpoczęła działalność w Komisji Europejskiej. W latach 1995-1998 była zastępcą szefa gabinetu przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Santera. Pełniła również funkcje: rzecznika Komisji Europejskiej; szefa wydziału w Dyrekcji Generalnej zajmującego się administracją; szefa wydziału infrastruktury; szefa wydawnictwa Komisji Europejskiej.

We wrześniu 2015 r. została mianowana Dyrektorem Generalnym „Edukacja, Młodzież, Sport i Kultura” - w tej roli nadzorowała program Erasmus+. Obecnie piastuje funkcję członka rady dyrektorów Banku Centralnego Luksemburga.

Życiowa pasja – joga, jest jej instruktorem i przewodniczącą luksemburskiego związku nauczycieli jogi.

Prof. dr hab. Krystyna Chałas prelegent4

Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL. W badaniach naukowych skupia się wokół: pedagogii szkoły w świetle integralnego rozwoju i wychowania ucznia, podstaw aksjologicznych edukacji szkolnej, rozwijania twórczych postaw studentów i nauczycieli, aktywności aksjologicznej młodzieży, dydaktyki wartości oraz dydaktyki szkoły wyższej.

Zorganizowała i objęła opieką naukową ogólnopolską grupę szkół podstawowych przy Towarzystwie Szkół Twórczych (do 1998 r.) oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Jest autorką wielu publikacji zwartych oraz artykułów, a także inicjatorką i współredaktorką naukową Encyklopedii aksjologii pedagogicznej (Radom 2016).

Marek Tejchman prelegent5

Zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej". Dziennikarz specjalizujący się w tematach gospodarczych i międzynarodowych, autor filmów dokumentalnych. W latach 2007-2015 prowadził autorskie programy w TVN CNBC, TVN24 i TVN24 BIS. Wcześniej pracował między innymi w Polsacie i Radiu TOK FM, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktor naczelnej.

Aleksandra Przegalińska prelegent3

Doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Pracowała także przy Polskiej Prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Interesuje się rozwojem: nowych technologii (w szczególności technologii zielonej i zrównoważonej), humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Sylwia Sitka prelegent6

Pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury w Komisji Europejskiej. Kieruje sektorem ds. Agencji Krajowych Erasmus+ w dziale koordynującym program Erasmus+ na poziomie unijnym. Odpowiada za kontraktowanie i współpracę z Agencjami oraz monitorowanie realizacji programu w krajach uczestniczących.

dr Henryk Siodmokprelegent8

Prezes Zarządu Grupy Atlas. Urodził się w roku 1965. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA INSEAD w Fontainebleau. Pracę doktorską dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 roku. W latach 1989-1990 pracował jako analityk operacyjny w Pasco Company, następnie od 1991 do 1995 jako konsultant w firmie doradczej Bain & Co. W latach 1996-1997 był dyrektorem rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezesem Tenneco Automotive Polska, następnie, w okresie 1997-2000, prezesem FLiD Drumet S.A. Od 2000 do 2003 pełnił funkcję prezesa zarządu Carman Polska sp. z o.o., a w latach 2003-2004 wiceprezesa ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o. Od 2005 do 2008 roku był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA. Od 2006 roku – w Grupie ATLAS, najpierw jako członek zarządu, a od 2007 roku na stanowisku prezesa zarządu.

dr Krzysztof Franciszek Symelaprelegent9

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz magister inżynier mechanik. Działalność naukową prowadzi w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym (ITeE-PIB), gdzie pełni funkcję Kierownika Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej. Specjalizuje się w rozwijaniu podstaw metodologicznych pedagogiki pracy, w  naukowo-metodycznym wspomaganiu edukacji zawodowej, projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów nauczania. Prowadzi badania zawodoznacze oraz diagnostyczne i prognostyczne nowych umiejętności i  kompetencji w obszarze zawansowanych technologii przemysłowych oraz kwalifikacji rynkowych. Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych, współtwórcą metodologii opracowywania krajowych standardów kompetencji zawodowych i zbiorów informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy. Aktualnie uczestniczy w realizacji projektów partnerskich w programie Erasmus+ oraz Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jest ekspertem kluczowym ds. tworzenia informacji o zawodach w projekcie PO WER (2017-2019) MRPiPS Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+. Nadzoruje prace ITeE-PIB jako Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Uczestniczył w pracach zespołu eksperckiego opracowującego projekt Sektorowej Ranimy Kwalifikacji w Budownictwie (2017 r.). Jest założycielem i przewodniczącym Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego (2002 r.), będąc jednocześnie ekspertem i  trenerem kształcenia modułowego oraz twórcą metodyki projektowania modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. W latach 2008-2009 był Dyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest Redaktorem naczelnym czasopisma Edukacja Ustawiczna Dorosłych - Polish Jurnal of Continuing Education (http://edukacjaustawicznadoroslych.eu)
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję