Prelegenci

Udział we wrześniowym wydarzeniu potwierdziło wielu ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na reformowanie systemu edukacji w Polsce, a także nauczyciele i edukatorzy.

prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej Uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993 – 2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010 – 2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007 -), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007 – 2011), zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011 -), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011 -2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017)

Autor ponad 580 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 89 druków zwartych; promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty. 

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej Uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993 – 2007), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007 – 2011), zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011 -), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011 -2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017).

Graham Carr

Uniwersytet Warszawski

My employment at Warsaw University English Teacher Training College dates back to 2001. During that time, I have taught a variety of subjects ranging from English Literature to Practical English.  Other responsibilities include the role of Second Year Exam Coordinator and assisting with the Student Union’s annual Culture Day.

My connection with Poland, however, dates back to the early 1990s. During this period, I spent 3 months at Liceum Zamoyskiego in Lublin (1990-1991), working as a language assistant, and four years (1995-1999) at the Pulawy English Teacher Training College. The latter followed completion of a B.A. in literature and drama back in the UK.

Outside of these experiences, I have had several years teaching a wide variety of Britain Culture courses for Warsaw University’s Open University, as well as part-time work teaching for, among others, P.A.N. (where I also completed an M.A. in social sciences) and the Ministry of Education.

Additional experience comprises helping in the preparation of the University’s C1 English examination, co-authoring a B2 exam preparation book, and many years helping in the preparation/proofreading of educational materials for Pearson, Macmillan and Nowa Era.

dr hab. Ewa Chmielecka

prof. nadzw. Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. Ewa Chmielecka prof. ndzw. SGH do 2018 r. była kierownikiem Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej w SGH. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce edukacyjnej i filozofii nauki. Jest autorką ok. 150 publikacji – książek i artykułów poświęconych tym zagadnieniom. Jest ekspertem krajowym i międzynarodowym w obszarze polityki edukacyjnej, w szczególności zajmuje się problematyką zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, systemami i organizacją edukacji wyższej, w tym ramami kwalifikacji i uczeniem się przez całe życie.

Jest uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych związanych z tą tematyką m.in.  Twinning Macedonia, NQF-IN czy „European Union – Central Asia Education Platform” (CAEP). W latach 2008-2017 reprezentowała Polskę w Grupie Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej. Na jej zlecenie koordynowała prace w projekcie „Horizontal Comparison of Levelled Qualifications”. Jest współautorką polskiego raportu referencyjnego, członkiem międzynarodowych grup eksperckich opracowujących raporty referencyjne Chorwacji, Węgier i Słowacji.

Kieruje projektem Erasmus+ DASCHE (Development, assessment and validation of social competences in Higher Education). W latach 2006-2016 Ekspert Boloński. W latach 2011-2015 członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2008 – 2018 członkini Komitetu „Etyka w nauce” i Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. W 2009 roku uhonorowana tytułem „Autorytetu Roku” przez Parlament Studentów RP. W roku 2016 odznaczona Medalem KEN.

Radek Czahajda

promotor badań naukowych

Założyciel europejskiej społeczności trenerów Trainers’ Forum, współfundator inkubatora innowacji społecznych Impossible. Przeprowadził ponad 1500 godzin warsztatów, szkoleń i wystąpień dla podmiotów I-, II- i III Sektora w kilkunastu krajach Europy. W swojej działalności naukowej szuka odpowiedzi na to, jak organizować szkolenia nastawione na efektywność, a w trakcie warsztatów i wystąpień konferencyjnych promuje ważne odkrycia naukowe w obszarach edukacji, zarządzania i przedsiębiorczości.

W działalności społecznej kieruje się zasadą efektywnego altruizmu, wspierając i rozwijając działania, które generują najwięcej pożytku publicznego przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Stephen Davis

Uniwersytet Warszawski

As a graduate of Modern History, I came from the UK to a small city in Poland in 1993 with a certificate to teach English at a teacher training college…and I’ve never looked back!

I moved to Warsaw after four years and I’ve been teaching Communication and Academic Writing at the university ever since. Over the years, I’ve had the opportunity to work with most of the major publishers as a language consultant, translator and occasionally as an author. I am currently working towards my PhD in Sociology at GSSR in the Polish Academy of Sciences. I enjoy my job immensely and helping students to learn and develop gives me great satisfaction.

dr Marlena Deckert

Uniwersytet Warszawski

Romanistka, wieloletni nauczyciel języka francuskiego, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny matury polskiej oraz międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme. Propagatorka nauki języka francuskiego, organizatorka konkursów wiedzy o Francji dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów oraz francuskojęzycznego festiwalu teatralnego dla młodzieży, koordynatorka wielostronnej wymiany szkół w ramach programu Comenius Parlez l’Européen!.

Autorka podręcznika do języka francuskiego dla szkół ponadpodstawowych C’est parti!, materiałów do nauki języka francuskiego oraz zadań konkursowych w olimpiadzie przedmiotowej. Autorka artykułów w zakresie teoretycznych podstaw dydaktyki języków, w tym wykorzystania dyskursu literackiego na lekcji języka francuskiego dla początkujących. Wykładowca Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Langues et Cultures, organizatorka konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych dla nauczycieli języków obcych.

Prowadzi warsztaty metodyczne dla studentów i nauczycieli, w ramach programu Erasmus prowadzi zajęcia w zakresie językoznawstwa stosowanego na uczelniach we Francji i w Belgii. Nauczyciel języka polskiego jako obcego, prowadzi zajęcia z gramatyki języka francuskiego w ujęciu kontrastywnym.

Agnieszka Drummer

nauczyciel języka niemieckiego online

Agnieszka Drummer pochodzi z Warszawy, w latach 1989-2019 mieszkała prawie cały czas w Niemczech. W Erlangen ukończyła Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde bei der Universität Erlangen-Nürnberg i otrzymała tytuł tłumaczki przysięgłej. Po studiach prowadziła w Niemczech kursy niemieckiego, kierowała tam własnymi szkołami językowymi, organizowała współpracę polsko-niemiecką i pisała podręczniki. Od lat uczy niemieckiego online, opracowała też własną metodę nauczania niemieckiego.

Ukończyła również drugi kierunek studiów – pedagogikę o specjalności edukacja medialna. Na FB prowadzi stronę Język Niemiecki skupiającą ćwierć milionów fanów – największą grupę miłośników i uczniów tego języka w Polsce.

prof. dr hab. Jan Fazlagić

prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoleniowiec i konsultant (SCIENTIA-VIS). oraz szkoleniowiec i konsultant (SCIENTIA-VIS). Autor raportu „Szkoła dla innowatora” na podstawie którego powstały rekomendacje MEN dla rozwoju kreatywności u uczniów. Autor wielu innych raportów m.in. dotyczących reformy systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli (MNiSzW 2017). Współautor założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0). Prowadzi szkolenia dla nauczycieli od 2001 roku. Współtworzył Małopolskie Standardy Usług edukacyjno-szkoleniowych. Główny specjalista ds. edukacji w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego w Łodzi.

Więcej informacji na: Fazlagic.pl

prof. dr hab. Mieczysław Gajos

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski

Romanista, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki.  Posiada na swoim koncie bardzo bogaty i różnorodny dorobek naukowy, który obejmuje przeszło 100 pozycji, w tym monografie, skrypty, słowniki, poradniki metodyczne, podręczniki szkolne i inne materiały do nauczania języka francuskiego.

Specjalizuje się w zakresie fonetyki i ortografii francuskiej. Przedmiotem badań są również skrócone formy leksykalne występujące we współczesnej francuszczyźnie mówionej i pisanej, w komunikacji realnej i wirtualnej.

Jest bardzo aktywnym propagatorem kultury francuskiej w Polsce: wykłady, prelekcje, warsztaty, koncerty, wystawy i inne projekty dydaktyczno-artystyczne.  Znawca życia i twórczości Edith Piaf. Autor książki o Edith Piaf i tłumacz tekstów jej piosenek. Jest także autorem sztuk teatralnych oraz scenariuszy widowisk muzycznych. Współzałożyciel Autorskiej Grupy Teatralno-Kabaretowej AKK PLONS.

Monika Galbarczyk

Centrum Kompetencji Cyfrowych, Uniwersytet Warszawski

Monika Galbarczyk prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry akademickiej w zakresie projektowania i prowadzenia kursów internetowych, tzw. e-zajęć, na uniwersyteckiej e-learningowej platformie edukacyjnej, administrowanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest również metodykiem nauczania języka angielskiego i nauczycielem akademickim na Wydziale Pedagogicznym UW oraz w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego.

Jej zainteresowania zawodowe to skuteczna komunikacja w języku obcym, samo-świadomość językowa ucznia i monitorowanie własnego rozwoju językowego; różnice międzyjęzykowe jako źródło rozwoju językowego i świadomego używania języka obcego, a cyfrowo – metodyka nauczania zdalnego, projektowanie kursów e-learningowych, blended learning, role e-nauczyciela, adaptacja materiałów dla potrzeb nauczania przez Internet, nowoczesne technologie w e-learningu.

dr Ewa Guz

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Ewa Guz szkoli nauczycieli języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych i poziomów nauczania. Koordynuje program kształcenia nauczycieli i seminaria w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Prowadzi wykłady z wiedzy o przyswajaniu języków, dydaktyki ogólnej i zajęcia z języka angielskiego dla celów akademickich i dydaktyki nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Jest autorką szeregu programów nauczania dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego.

Jej badania koncentrują się na przyswajaniu mowy w języku obcym i nauczaniu języków obcych w klasie. Jest autorką publikacji na temat płynności w mowie w J2, dyskursu klasowego, zaangażowania młodych uczniów i języka akademickiego na poziomie szkolnictwa wyższego. Jej najnowsza publikacja porusza zagadnienie roli nauczyciela i dynamiki władzy w klasie językowej.

prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt

Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki

Jest pedagogiem, profesorem zwyczajnym UŁ, kierownikiem Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości,  autorem  wielu  prac  naukowych  i  metodycznych  z  zakresu  wychowania  do  kreatywności i edukacji kulturalnej, w tym pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Pedagogika twórczości”. Autor oryginalnej koncepcji pomocy w tworzeniu – treningu kreatywności (Eksploracje – Kombinacje – Transformacje), superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. W 2019 r. wydał poradnik rozwoju kreatywności „ABC kreatywności. Kontynuacje” (pierwszy tom, „ABC kreatywności”,  ukazał się w 2010 r.).

dr Anna Jaroszewska

Uniwersytet Warszawski

dr hab. n. hum. w zakresie językoznawstwa, absolwentka filologii germańskiej oraz rosyjskiej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie Kierownik działającego w nim Zakładu Glottodydaktyki. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników i programów nauczania języka niemieckiego.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Redaktor Naczelny czasopisma „Neofilolog” wydawanego pod auspicjami tegoż towarzystwa. Jej dorobek wydany drukiem stanowi przeszło 120 publikacji naukowych, dydaktycznych oraz o charakterze popularyzatorskim, w tym cztery monografie. Dotychczas uczestniczyła w 45 seminariach szkoleniowych oraz w około 75 konferencjach naukowych w kraju i za granicą, gdzie wygłosiła ponad 45 autorskich wykładów, w tym sześć plenarnych.

Jej publikacje i wystąpienia ogniskują się wokół zróżnicowanych zagadnień glottodydaktyki, pedagogiki, andragogiki i geragogiki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nauczania i uczenia się języków obcych w aspekcie międzykulturowym w różnych grupach wiekowych. Prezentowane w nich poglądy autorka formułuje nie tylko z perspektywy teorii językoznawczych, lecz przede wszystkim przez pryzmat własnych długoletnich doświadczeń zdobytych w pracy ze studentami – przyszłymi nauczycielami języków obcych, ale też jako nauczyciel języków obcych oraz wolontariusz w przedszkolnych i wczesnoszkolnych grupach nauczania, wcześniej również w grupach młodzieży, osób dorosłych i seniorów, m.in. za sprawą długoletniej współpracy z Instytutem Goethego w Warszawie.

Jarosław Jurzak

radny powiatu oświęcimskiego, członek Komisji Edukacji

Od roku 2006 do chwili obecnej Radny Powiatu Oświęcimskiego, członek Komisji Edukacji. W latach 2010 – 2014 Przewodniczący Rady Powiatu Oświęcimskiego. W latach 2010 – 2014 dyrektor Wydziału Infrastruktury Społeczne w Gminie Kęty. W latach 2014 – 2018 wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego odpowiedzialny między innymi za oświatę.

dr Tomasz Knopik

Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Adiunkt w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej UMCS, doradca zawodowy, coach.

Od ponad dekady wspomaga rozwój uczniów zdolnych zarówno poprzez tworzenie narzędzi diagnostycznych, jak i opracowywanie innowacyjnych instrumentów wsparcia (edukacja ku mądrości, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla osób zdolnych, trening metapoznawczy i myślenia krytycznego).

Autor ponad 20 publikacji z zakresu psychopedagogiki zdolności, prowadzi sieć współpracy nauczycieli i specjalistów Lubelskie Laboratorium Talentów.

Małgorzata Konopacka

lektorka, Goethe Institut w Warszawie

Wykładowca Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego, lektorka Instytutu Goethego w Warszawie, multiplikatorka programu dokształcania nauczycieli języka niemieckiego Delfort.

Rafał Kunaszyk

prezes Eurokreator s.c.

Ekspert ds. edukacji, rynku pracy, zajmuje się rozwojem kompetencji, kwalifikacji. Trener i doradca zarządzania wyszkolił w kraju i zagranicą ponad 5 tys. osób, współwłaściciel firm rodzinnych EUROKREATOR s.c. i EUROKREATOR T&C, członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zbigniew Marciniak urodził się w 1952 r., w Warszawie. Jest matematykiem, specjalizującym się w algebrze. Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego; przewodniczący senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów oraz Jakości Kształcenia.

Studia ukończył na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w 1976 r. W 1982 r. uzyskał stopień doktora matematyki w Virginia Polytechnic Institute and State University (USA). W roku 1997 uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2014 tytuł profesora nauk matematycznych. Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych i członkiem komitetów redakcyjnych dwóch czasopism naukowych. Pobyty naukowe (ponad 1 miesiąc) w uniwersytetach w Aaachen, Bochum, Stuttgarcie (Niemcy), Brukseli (Belgia), Edmonton, St. John’s (Kanada), Madison (USA). Członek Komitetu Matematyki PAN.

Pracuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego od 1997 roku. W latach 1996-1999 był wicedyrektorem, a w latach 2000-2005 dyrektorem Instytutu Matematyki UW. W latach 2005-2007 pełnił funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W latach 2007-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; w latach 2010-2012 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2013-2014 przewodniczący Jury dwóch pierwszych konkursów „Diamentowy Grant”. 

Od roku 2002 jest członkiem Zespołu Ekspertów Matematycznych międzynarodowego badania umiejętności uczniów OECD PISA; w latach 2013-2018 przewodniczący tego zespołu. W latach 2012-2016 członek Komitetu Sterującego Badaniami Edukacyjnymi CERI przy OECD. W latach 2013-2016 członek grupy doradczej dla globalnego programu edukacyjnego „Scaling Up” w Brookings Institute, USA. Od roku 2016 jest członkiem Zespołu Doradczego Banku Światowego ds. Systemów Edukacji.

W latach 2014-2017 wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; od roku 2018 pełni funkcję przewodniczącego Rady. W latach 2013-2017 Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP. Od roku 2013 Przewodniczący Rady Naukowej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Od roku 2010 wiceprze­wod­niczący Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Członek Jury Polskich Eliminacji Europejskiego Konkursu Młodych Naukowców.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony m.in. statuetką „Pro Student” oraz medalem Fundacji Rektorów Polskich.

dr hab. Joanna Nijakowska

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski

Joanna Nijakowska specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przyswajania języka obcego, metodyki nauczania języka obcego oraz specyficznych trudności w uczeniu się; ma wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Jest autorką licznych publikacji (w tym książki Dyslexia in the foreign language classroom).

Zainicjowała i koordynowała współfinansowane przez Komisję Europejską i wyróżnione nagrodami European Language Label 2014, ELTons 2014 i Success Story 2016 międzynarodowe projekty DysTEFL (2011-2013) i DysTEFL2 (2014-2016) (www.dystefl.eu) dotyczące przygotowania materiałów kursowych i szkolenia nauczycieli języków obcych w zakresie pracy z uczniami z dysleksją. Projekt DysTEFL2 został także nominowany do nagrody EDUinspiracje 2017.

dr hab. Norbert G. Pikuła

prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Pedagogicznym Polskiej Akademii Nauk, National Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Stypendysta Rządu Kanadyjskiego.

Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto. Obszar badań naukowych związany jest głównie z edukacją całożyciową oraz pracą i rynkiem pracy wobec osób starszych. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki pracy i gerontologii społecznej.

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Uniwersytet Warszawski

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w dydaktyce przedmiotowej nauczania języków obcych. Kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW.

Autorka publikacji z dziedziny dydaktyki nauczania języków obcych, w tym najnowszego podręcznika do nauki języka francuskiego dla szkół ponadpodstawowych C’est parti!

Egzaminator maturalny, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli i nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w liceum i gimnazjum. Przez 23 lata – nauczyciel w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, w którym pełniła, między innymi, funkcję kierownika językowych praktyk studenckich na wszystkich etapach edukacyjnych i we wszystkich typach szkół.

Koordynator i członkini Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego. Skarbnik PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce. Coach, mentor, trener-szkoleniowiec nauczycieli, kadry edukacyjnej i pracowników oświaty.

Twórczyni i moderatorka wielu lingwistycznych projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, między innymi projektu o nazwie Why not français?, który został wyróżniony prestiżowym Europejskim Znakiem Innowacyjności w zakresie języków obcych: European Language Label.

Wielokrotnie nagradzana za swą pracę oraz zaangażowanie w promowanie jakości edukacji na wszystkich jej szczeblach, szczególnie na rzecz kultury i języka francuskiego, za co została odznaczona Orderem Kawalerskim Palm Akademickich przyznanym przez Premiera Republiki Francuskiej.

dr Elżbieta Płóciennik

Uniwersytet Łódzki

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego na WNoW w UŁ. Autorka techniki obrazków dynamicznych stymulującej kreatywność. Trener na warsztatach dla nauczycieli w projektach: „Szkoła/ Przedszkole wspierające Uzdolnienia” w Płocku i „Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce” we Wrocławiu.

Popularyzatorka psychopedagogiki kreatywności i mądrości na poziomie wczesnej edukacji – autorka publikacji dotyczących warunków stymulujących twórczość dziecka oraz w ramach serii wydawniczej Wydawnictwa UŁ „Edukacja dla mądrości”.

Wojciech Radziwiłowicz

Odyssey of the Mind Polska

Aleksander Sala

prezes zarządu Kolibro

Prekursor Digital WorkPlace, keynote speaker i promotor efektywnych wdrożeń Intranetów. Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonej transformacji cyfrowej miejsca współpracy i wiedzy, doradzając bezpośrednio Zarządom i Zespołom zmian.

Twórca pierwszego w Europie, gotowego do wdrożenia Intranetu (2001) a później pierwszego portalu na platformę MS SharePoint (2007). Współautor pierwszej w Polsce książki o Intranetach, komunikacji wewnętrznej i kapitale intelektualnym (2014) i unikalnego Raportu – Intranet a Prawo (2010).

Wykładowca akademicki, autor licznych badań i publikacji dziedzinowych. Z ramienia firmy Kolibro, lidera wdrożeń systemów Intranetowych i Digital WorkPlace, ze swoimi Zespołami ekspertów zrealizował ponad 700 wdrożeń i auditów dla ponad 150-ciu Organizacji na całym świecie, w tym m.in. dla takich podmiotów jak: PKO Bank Polski SA, Santander Consumer Bank, Wyborowa SA – Pernod Ricard, Kompania Piwowarska SA, Ferrero Polska, Bakoma, Castorama, Rossmann, Volkswagen Group Polska, PGNiG Termika, Ministerstwo Finansów, Jeronimo Martins, Budimex SA, GDDKiA, PLL LOT, PHO i wielu innych.

Dostawca autorskich metodyk dla auditu, projektowania i monitorowania systemów komunikacji wewnętrznej i współpracy. Dyrektor Generalny Internale Poland – konkursu na najlepszy Digital WorkPlace i Komunikację wewnętrzną.

dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski

Politechnika Łódzka

Z wykształcenia inżynier mechanik, doktor nauk technicznych. Od lat zajmuje się problematyką kształcenia akademickiego i zawodowego. Dyrektor i założyciel Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Koordynator wielu projektów międzynarodowych z zakresu internacjonalizacji oraz wdrażania innowacyjnych metod kształcenia. W latach 2006 -2009 członek „Bologna Follow Up Group”.

Pełnił funkcję „ECTS/DS National Contact Point, ECTS/DS Counsellor, Promotora Bolońskiego a następnie  Eksperta Bolońskiego. Ekspert Europejskiego Systemu Akumulacji i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym – Członek Zespołu Ekspertów ECVET. Członek Zespołu Bolońskiego KRASP. Od 2006 roku członek grup ekspertów związanych z przygotowaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji.  Aktualnie zajmuje się rozwojem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

dr Agnieszka Sochal

Uniwersytet Warszawski

Germanistka, autorka podręczników i materiałów do nauki języka niemieckiego oraz kursów e-learningowych i kursów z zakresu języka niemieckiego dla Uniwersytetu Otwartego UW, pasjonatka nauczania języka niemieckiego, wykładowca Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu Erasmus prowadzi zajęcia z literatury krajów niemieckojęzycznych oraz kultury i historii na uczelniach w Austrii, Niemczech, na Węgrzech i w Norwegii.

dr hab. Agnieszka Wilczyńska

prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Autorka ponad stu publikacji, w tym dwóch książek o wykluczeniu społecznym i poczuciu przynależności. Naukowiec i praktyk – psycholog i psychoterapeuta. Prowadziła przez blisko 20 lat NZOZ Poradnię Psychologiczną dla dzieci i młodzieży, świadcząc pomoc kilkudziesięciu tysiącom rodzin z obszaru Górnego Śląska, m.in. w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przeprowadziła blisko 200 wykładów m.in. na uniwersytetach w Anglii, Włoszech, USA, w Indiach, Rosji i innych krajach, które dotyczyły poczucia przynależności i poczucia wykluczenia człowieka oraz prezentacje z zakresu neurochemii. Wraz z Profesorem Philipem Zimbardo założyła pierwszą w Europie fundację Zimbardo Youth Center, która promuje prowadzenie centrów Zimbardo w Polsce. Jest liderem Projektu Bohaterskiej Wyobraźni – odpowiednika amerykańskiego Heroic Imagination Project, upowszechniając koncept Bohatera Dnia Codziennego. Odbyła staż naukowy w University of Minnesota (2009), Halberg Chronobiology Center, współpracując z Prof. Franzem Halbergiem i Prof. G. Cornelissen w ramach badań „Chronomics Study” w Polsce. Jest redaktorem prowadzącym specjalistycznego czasopisma zawodowego dla psychologów i psychoterapeutów „Psychologia w Praktyce”. 

prof. Krzysztof Zanussi

reżyser, producent, scenarzysta

Autor znanych na całym świecie filmów: „Struktura kryształu” (1968), „Iluminacja” (1973), „Barwy ochronne” (1976), „Constans” (1980), „Rok spokojnego słońca” (1984), „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest” (1988), „Cwał” (1996), „Persona non grata” (2004), „Rewizyta” (2009), „Obce ciało” (2014); nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach m.in. w Cannes, Wenecji, Locarno, Moskwie, Chicago, Montrealu, Berlinie, Tokio. Krzysztof Zanussi reżyseruje także spektakle teatralne, wystawiane na całym świecie oraz jest autorem kilku książek. Doktor Honoris Causa wielu renomowanych uczelni, prowadzi wykłady dla studentów w wielu krajach.

Od 1979 roku pełni funkcję dyrektora Studia Filmowego TOR. Producent filmów m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki Holland i wielu innych. Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zarejestruj się!

Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia (przerwa kawowa, obiad) oraz materiałów. Organizator nie zapewnia noclegów oraz dojazdu.

Skontaktuj się z nami