10:00 – 10:15

Wystąpienia otwierające

Anna Zalewska,
Minister Edukacji Narodowej
dr Paweł Poszytek,
dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

10:15 – 11:30

Część I       Ludzie i ich potencjał

Wykład: Kompetencje przyszłości

prof. Stefan M. Kwiatkowski,
rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Pobierz prezentacje (.pdf)

Kompetencje zdobywamy w procesie uczenia się formalnego, pozaformalnego, nieformalnego na różnych etapach życia. Jakie zmiany nas czekają? Jakie kompetencje powinni obecnie posiadać absolwenci, pracownicy i obywatele, a jakie spodziewamy się, że będą najbardziej potrzebne w przyszłości? Jak powinniśmy prowadzić edukację w szkołach i na uczelniach oraz organizować i ułatwiać uczenie się pozaformalne i nieformalne w każdym wieku, by odpowiednio wspierać nabywanie niezbędnych kompetencji u osób uczących się?

Wykład: Education – opportunities start here

Martine Reicherts,
dyrektor Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury  (2015-2017)

Do niedawna edukacja była traktowana w Unii Europejskiej jako raczej mało znaczący temat. Dzisiaj sytuacja jest odmienna – coraz więcej polityków i wysokich rangą urzędników Unii jest przekonanych, że tzw. kompetencji miękkich i systemu wartości nie można lekceważyć. Europa musi inwestować w dobrze wykształconych, empatycznych i tolerancyjnych młodych ludzi. Powinniśmy ich przekonywać, że potrafią budować nowy świat oparty o ich system wartości. A program Erasmus+ to jedno z najlepszych i najefektywniejszych narzędzi, jakie Europa może młodym ludziom dać, aby osiągali stawiane przed sobą cele.

Wykład: Badania prowadzone przez FRSE nt. kompetencji nauczyciela oraz nt. mierzenia zakresu i jakości współpracy między środowiskiem akademickim a otoczeniem gospodarczym oraz nt. badań losów stypendystów Erasmusa i Erasmusa+

dr Paweł Poszytek,
dyrektor generalny FRSE

Pobierz prezentacje (.pdf)

Pierwsza część sesji dotyczy problematyki kompetencji nauczyciela. W pierwszej kolejności podjęta zostanie kwestia jakości edukacji szkolnej i jakości pracy nauczyciela w oparciu o wybrane wyniki badań dotyczące nauczycieli. Następnie przybliżony zostanie sposób rozumienia i własności pojęcia kompetencja oraz pojęcia kompetencje nauczyciela, z wykorzystaniem wytycznych, jakie można odnaleźć w dokumentach związanych z polityką edukacyjną Unii Europejskiej w zakresie tworzenia profilu nauczyciela. Omówione zostaną także filary pracy nauczyciela, jakimi są: jego wiedza, praktyka i zaangażowanie/tożsamość, mogące stać się podstawą do wypracowania modelu kompetencji nauczyciela oraz faz jego rozwoju zawodowego.

W drugiej części zaprezentowane zostaną najważniejsze zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy uczelniami wyższymi a otoczeniem gospodarczym. Podjęta zostanie kwestia roli, jaką odgrywają uczelnie i przedsiębiorstwa w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Następnie przedstawione będą obszary ich współpracy, takie jak: wspólne prowadzenie badań naukowych, współpraca w zakresie opracowywania programów studiów, mobilność pracowników i studentów, komercjalizacja wyników badań oraz zaangażowanie społeczne. Każdemu z nich przypisany zostanie katalog wskaźników służący do mierzenia zakresu i jakości współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem, który stanowić może uniwersalne narzędzie służące zarówno środowisku akademickiemu, jak i przedsiębiorcom czy decydentom.

W trzeciej części przedstawione zostaną badania związane z sektorem szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa zawodowego. Ich istotą jest analiza ścieżek edukacyjnych i zawodowych stypendystów programu Erasmus i Erasmus+, którzy brali udział w wyjazdach na zagraniczne studia i praktyki. Omówione zostaną kwestie, czy i jaki wpływ miały wyjazdy na ich dalsze losy. Badanie dotyczyło również zagadnienia rozwoju kompetencji, wyboru drogi zawodowej uczniów szkolnictwa zawodowego, a także aspektów kulturowo-społecznych. Dodatkowo dokonana została zbiorcza analiza wszystkich raportów  indywidualnych wypełnianych przez polskich studentów po powrocie ze stypendium w latach 2007-2015.

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 14:00

Część II       Pracownik w czasach rewolucji

Dyskusja panelowa cz.1: Zawód i jego przyszłość

moderator: Marek Tejchman,
zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej"


Uczestnicy:
dr inż. Krzysztof Symela, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Zbigniew Jakubas, przedsiębiorca, właściciel grupy Multico
dr Henryk Siodmok, prezes zarządu Grupy Atlas
dr hab. Piotr Mikiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Badań Edukacyjnych

Nowa rewolucja przemysłowa, której jesteśmy świadkami, zmienia w sposób fundamentalny współczesną gospodarkę. Robotyzacja, automatyzacja, internet rzeczy i biotechnologia – to pojęcia, z którymi młodzi ludzie nie spotkają się nie w kinie a w swoim miejscu pracy. Nowa rzeczywistość rynkowa i kryzys demograficzny wymuszają na przedsiębiorcach kosztowne procesy dostosowawcze. Co to oznacza dla edukacji, czy czeka ją podobna rewolucja? Czy jest ona konieczna dla zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki? Co te zmiany oznaczają dla polskich uczniów i nauczycieli? Czym jest zawód współcześnie, a czym będzie już za parę lat?

Dyskusja panelowa cz.2: Nowa gospodarka w oczach nowych pracodawców

moderator: Marek Tejchman,
zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej"


Uczestnicy:
Maciej Panek, prezes PANEK CarSharing
Artur Wiza, wiceprezes zarządu, Asseco Poland S.A.
Marcelina Godlewska, chief operating officer, ABSL
Joanna Podgórska, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju biznesu, PGNiG

Innowacja, start up, telepraca, ekonomia dzielenia, globalizacja i outsourcing - te hasła często odmieniane przez przedsiębiorców mają być dowodem na to, że prowadzenie biznesu i zarządzanie we współczesnym świecie stało się czymś zupełnie nowym i różnym niż było w przeszłości. Czy tak rzeczywiście jest? Czy nowa generacja menedżerów i przedsiębiorców potrzebuje zupełnie nowej generacji pracowników. Pracowników wyposażonych w zupełnie nowy zestaw kompetencji miękkich? A jeżeli tak jest, to jak powinna ich do tego przygotować szkoła?

14:00 – 15:00

Obiad

15:00 – 16:00

Część III       Wyzwania przyszłości

Wykład: Cyfryzacja – szansa i zagrożenie

dr Aleksandra Przegalińska
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Pobierz prezentacje (.pdf)

Rozwijanie kompetencji cyfrowych to niezbędny element edukacji na każdym poziomie i dla osób w każdym wieku. Chodzi nie tylko o kompetencje twarde – takie jak projektowanie wirtualnych agentów (botów) czy zarządzanie prywatnością i bezpieczeństwem danych w sieci, ale także miękkie, związane z krytyczną analizą treści czy umiejętnością chronienia się przed cyberbullyingiem. W trakcie wykładu omówione zostaną również pozytywne strony cyfryzacji i zagrożenia z nią związane.

Wykład: Przyszłość należy do świadomych i aktywnych obywateli

prof. Krystyna Chałas,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, targani różnymi konfliktami i wojnami na tle rasowym, gospodarczym, religijnym. Nie ma wątpliwości, że przyszłość będzie zależeć od mądrych, odpowiedzialnych obywateli, posiadających kompetencje aksjologiczne, społeczne, obywatelskie. Jak skutecznie takie kompetencje kształtować? Jak budować wśród młodych ludzi świadomość swojej kultury, obywatelską postawę i szacunek dla wartości?

Prezentacja: Erasmus+ po roku 2020

Sylwia Sitka
Komisja Europejska, Dyrekcja Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury

Pobierz prezentacje (.pdf)

Trwają intensywne prace nad projektem budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała podwojenie wydatków przeznaczonych na następcę programu Erasmus+. Co spowodowało, że padła taka propozycja? Czy należy się spodziewać nowości w programie po roku 2020?

16:00 – 16:15

Podsumowanie i zakończenie Kongresu

prof. Stefan M. Kwiatkowski,
rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
dr Paweł Poszytek
dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

16:15 – 17:00

Koncert Wojtek Mazolewski Quintet „Komeda”

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję